Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Renda Activa d'Inserció

Procediment

Procediment del Programa de Renda Activa d'Inserció

Informació General


Objecte:

És un programa que compren mesures de polítiques actives d'ocupació, amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de reinserció laboral, i l'abonament d'una prestació econòmica, denominada renda activa d'inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no comporten retribucions salarials.

Entitat competent:

ISM

(*) Les mesures de política activa d'ocupació les aplicaran les Direccions Provincials de l'ISM que no tinguen transferides les competències en esta matèria a les Comunitats Autònomes a què pertanguen.

Beneficiaris:

Treballadors del Mar desocupats menors de seixanta-cinc anys que, a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa, reunisquen els requisits necessaris.

Requisits:
 • Tindre complida l'edat de quaranta-cinc anys.
 • Ser demanant d'ocupació inscrit ininterrompudament a la Oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal durant dotze o més mesos. 
 • Haver extingit la prestació per desocupació de nivell contributiu o subsidi per desocupació de nivell assistencial que estableix el títol 3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, excepte quan l'extinció s'haja produït per imposició de sanció i no tindre dret a la protecció per esta contingència. No s'exigirà als treballadors emigrants retornats ni als que acrediten la condició de víctima de violència de gènere o domèstica.
 • No tindre rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver sigut beneficiari de la renda activa d'inserció en els 365 dies naturals a la data de sol·licitud del dret d'admissió al programa, excepte en el cas que acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, o la condició de víctima de violència de gènere, o víctima de violència domèstica.
 • No haver sigut beneficiari de tres drets al programa de renda activa d'inserció encara que no s'hagueren gaudit pel període de duració màxima de la renda.
 • Altres possibles beneficiaris:

  • Treballadors que acrediten la condició de persona amb discapacitat en grau igual o superior al 33 %, sempre que reunisquen tots els requisits indicats, excepte el de ser major de 45 anys.
  • Treballadors emigrants que hagen retornat de l'estranger en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud, treballant, com a mínim, sis mesos en l'estranger des de la seua última eixida d'Espanya, sempre que reunisquen tots requisits excepte el d'haver estat inscrits com a demandants d'ocupació en els últims 12 mesos.
  • Els treballadors que tinguen acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere i estiguen inscrits com a demandants d'ocupació, sempre i quan es reunisquen tots els requisits, excepte el de l'edat i el de la inscripció durant els últims dotze mesos.
  • Beneficiaris de pensions d'invalidesa no contributives si reunixen tots els requisits, excepte el de no tindre rendes superiors en còmput mensual al 75% del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries, per la percepció de la pensió, sempre i quan acrediten que deixaran de percebre-la.
Quanties:

80% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples vigent.

La cotització a la Seguretat Social corresponent a les prestacions d'assistència sanitària i, si és el cas, protecció a la família.

Més informació sobre quanties

Terminis:

Naixement del dret:

 • Des del dia següent a la sol·licitud.

Meritació:

 • La renda activa d'inserció es percep a partir de l'endemà de la data de sol·licitud d'admissió al programa.

Durada:

 • La durada màxima de la renda és d'11 mesos.
Impresos:

Model oficial de sol·licitud

Documentació:
 • Sol·licitud oficial.
 • Identificació del sol·licitant i fills.
 • Justificant, si és el cas, dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel sol·licitant, cònjuge i fills.
 • Certificat de minusvalidesa, només si s'accedeix al programa per la condició de persona amb minusvalidesa.
 • Certificat de l'Àrea de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern en cada província si s'accedeix al programa per ser treballador emigrant.
 • Sentència judicial, o ordre de protecció judicial, o informe del Ministeri Fiscal o certificat de l'Administració pública competent de ser víctima de violència de gènere en cas d'accedir al programa per ser víctima de violència de gènere.
 • Certificat de l'Administració competent sobre la suspensió de la pensió a partir de la data en què s'inicie la meritació de la renda activa d'inserció si s'és beneficiari d'una pensió d'invalidesa no contributiva.
 • Qualsevol altre que, d'acord amb la normativa vigent, indique l'Oficina d'Ocupació com a necessari per a l'accés al programa de renda activa d'inserció en cada cas particular.
On adreçar-se?

Al Centre de l'Institut Social de la Marina que li corresponga pel sue domicili presentant-se personalment o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE, en l'adreça següent https://sede.sepe.gob.es 

Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}