Procediment de Pensió d'orfandat

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la pensió d' orfandat de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica que consisteix en una pensió que es concedeix als fills de la persona difunta i als fills aportats pel seu cònjuge que compleixin els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Omplir el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en aquest cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derivi d'un accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita la pensió d' orfandat i quan s'inicia el pagament?

La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció. No obstant això, quan la sol·licitud es presenta més enllà dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abona amb una retroactivitat màxima de tres mesos amb relació a la data de la sol•licitud.

Quan la sol•licitud es presenta dins dels tres mesos posteriors a la defunció, la pensió s'abona:

Si el difunt es trobava en situació d'alta, assimilada a la de l'alta o no-alta, des del dia següent a la data del fet causant.
Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.

Quan s'extingeix el dret a la pensió?

La pensió dorfandat sextingeix:

En arribar a l'edat màxima, tret de les persones discapacitades
Fi de la incapacitat que atorga el dret a la pensió
Per adopció
En contraure matrimoni (tret d'algunes excepcions)
Per defunció
Si es descobreix que un treballador desaparegut no és mort.

Complementary Content
${loading}