Procedemento de Prestación por lesións permanentes non invalidantes

A continuación preséntase o procedemento xeral

Que é a prestación por lesións permanentes non invalidantes da Seguridade Social?

É unha indemnización a prezo fixado que se recoñece ao traballador polas lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo, causadas por accidente de traballo, e enfermidade profesional que, sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñen unha diminución ou alteración da integridade física do traballador sempre que estean recollidas no baremo establecido para o efecto.

Cando se inicia e que trámites se deben realizar?

 • De oficio:
  • Por iniciativa da entidade xestora.
  • A petición da Inspección de Traballo.
  • Por petición do Servizo Público de Saúde.
 • Por solicitude das entidades colaboradoras.
 • A petición do interesado:
  • Cubrir o modelo de solicitude da pensión de incapacidade permanente e lesións non invalidantes.
  • A documentación persoal e específica que se indica no modelo de solicitude.
   A solicitude e documentación necesaria deberá presentarse en calquera dos centros de atención e información do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou nos enderezos provinciais ou locais do Instituto Social da Mariña (ISM).

O equipo de valoración de incapacidades (EVI) formulará o ditame-proposta sobre diminución ou alteración da integridade física do traballador polas lesións. 

Os directores provinciais do INSS ou do ISM, se é o caso, ditarán resolución expresa indicando as lesións e a contía da indemnización.

Cando se extingue o dereito á prestación?

Prodúcese a caducidade anual a contar dende o día seguinte á notificación ao interesado da concesión. Cando a resolución administrativa teña sido recorrida en vía xudicial, o cómputo realizarase a partir da resolución xudicial.

Complementary Content
${loading}