Procedemento de Incapacidade permanente

A continuación preséntase o procedemento xeral

Que é a pensión de  Incapacidade Permanente da Seguridade Social?

É unha prestación  que se recoñece ao traballador cando, despois de estar sometido ao tratamento prescrito e ser dado de alta medicamente, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, previsiblemente definitivas, que diminúan ou anulen a súa capacidade laboral.

Cando se inicia e que trámites se deben realizar?

O procedemento iníciase:

 • De oficio:
  • Por iniciativa da entidade xestora cando o traballador proceda de incapacidade temporal e fose dado de alta médica por esgotamento do prazo ou por encontrarse nunha situación constitutiva de incapacidade permanente.
  • A petición da Inspección de Traballo.
  • Por petición do Servizo Público de Saúde, achegando a alta médica e o historial clínico logo de autorización do interesado.
 • Por solicitude das entidades colaboradoras, que achegarán a alta médica do traballador, o historial clínico e o expediente previo.
 • A petición do interesado:
  • Cubrir o modelo de solicitude de incapacidade permanente.
  • A documentación persoal e a específica que se indica no modelo de solicitude.
  A solicitude e documentación necesaria deberá presentarse en calquera dos centros de atención e información do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou nas direccións provinciais ou locais do Instituto Social da Mariña (ISM). Os traballadores que non procedan de incapacidade temporal, ben por non ter protexida esta continxencia ou por non estaren en  alta, deberán presentar a solicitude para iniciar o procedemento.

Na fase de instrución poderase solicitar canta documentación e probas médicas se consideren necesarias.

O equipo de valoración de incapacidades (EVI) formulará o ditame-proposta tendo en conta o informe médico de síntese elaborado polos facultativos da dirección provincial do INSS  e o informe de antecedentes profesionais.

Os directores provinciais do INSS  ou do ISM, se é o caso, ditarán resolución expresa declarando o grao de incapacidade, a contía da prestación económica e o prazo a partir do cal se pode instar a revisión da incapacidade por agravación ou melloría.


Cando se extingue o dereito á pensión?

A pensión pode extinguirse por revisión da incapacidade, por recoñecemento da pensión de xubilación cando se opte por esta pensión e por falecemento do pensionista.

Complementary Content
${loading}