Procedemento de Recadación por vía executiva

Cando se inicia o procedemento?

Unha vez esgotado o período voluntario de pagamento, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) inicia, mediante o envío da Providencia de Constrinximento, a recadación por vía executiva das débedas pendentes coa Seguridade Social.

Que trámites se poden realizar?

Unha vez recibida a Providencia de Constrinximento, o interesado, poderá:

  • Realizar o pagamento da débeda
    ou
  • Interpoñer Recurso de Alzada

Cando e onde se poden realizar?

  • O Pagamento será admitido en calquera momento do procedemento de constrinximento, anterior á adxudicación dos bens embargados.

    O pagamento só poderá realizarse na conta cuxo número consta na Providencia de Constrinximento, en Entidades Financeiras ou Axentes Colaboradores dos órganos de recadación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, en efectivo, cheque que reúna os requisitos regulamentariamente establecidos, transferencia ou mediante tarxeta de débito ou de crédito a través da Sede Electrónica da Seguridade Social.
  • O Recurso de Alzada poderá interpoñerse no prazo de 1 mes dende a data de notificación da Providencia de Constrinximento.

    O Recurso de Alzada deberá dirixirse á Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social que corresponda, podendo presentarse, ademais de ante a propia Dirección Provincial, en calquera dos lugares indicados no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26-11, de Réxime Xurídico das Administración Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Cando finaliza o procedemento?

Cando resultan solucionadas as débedas perseguidas, incluídos principal, recarga, xuros  e costas.

Complementary Content
${loading}