Procediment de Prestació per lesions permanents no invalidants

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la prestació per lesions permanents no invalidants de la Seguretat Social?

És una indemnització a preu fet que es reconeix al treballador per les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu causades per un accident de treball o una malaltia professional que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, suposen una disminució o alteració de la integritat física del treballador, sempre que estiguin recollides en el barem establert a aquest efecte.

Quan s'inicia i quins tràmits s'han de fer?

 • D'ofici:
  • A iniciativa de l'entitat gestora.
  • A petició de la Inspecció de Treball.
  • Per petició del Servei Públic de Salut.
 • A sol·licitud de les entitats col·laboradores.
 • A petició de l'interessat:
  • Emplenar el model de sol·licitud de la pensió d'incapacitat permanent i lesions no invalidants.
  • La documentació personal i específica que s'indica en el model de sol·licitud.
   La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM).

L'equip de valoració d'incapacitats (EVI) formularà el dictamen-proposta sobre disminució o alteració de la integritat física del treballador per les lesions. 

Els directors provincials de l'INSS o de l'ISM, si s'escau, dictaran una resolució expressa indicant les lesions i la quantia de la indemnització.

Quan s'extingeix el dret a la prestació?

Es produeix la caducitat anual a comptar des de l'endemà de la notificació a l'interessat de la concessió. Quan la resolució administrativa hagi estada recorreguda en via judicial, el còmput es farà a partir de la resolució judicial.

Complementary Content
${loading}