Procediment de Maternitat

A continuació es presenta el procediment general

Què és la prestació per maternitat?

És un subsidi que es reconeix als treballadors, durant els períodes de descans legalment establerts, en els supòsits de maternitat, adopció, acolliment familiar i tutela, sempre que s'acreditin els requisits exigits en cada cas. 

Es té dret al subsidi per maternitat a partir del mateix dia en què comenci el període de descans corresponent, d'acord amb les normes aplicables en cada cas.

Quins tràmits s'han de fer?

En la maternitat biològica, el facultatiu del Servei Públic de Salut que atengui la treballadora embarassada expedirà un informe de maternitat en els casos següents:

  • Quan la treballadora iniciï el descans abans de la data del part.
  • Quan es produeixi la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent vuitanta dies com a mínim.

Les sol·licituds es formularan en els models normalitzats establerts per l'Administració de la Seguretat Social.

Cal aportar la documentació personal i específica, d'acord amb cada cas, tal com s'indica al model de sol·licitud.

On es tramita?

El procediment per al reconeixement del dret s'inicia a instància de l'interessat, mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció provincial de l'entitat gestora corresponent (INSS o ISM). 

Qui reconeix i paga la prestació?

L'entitat gestora competent INSS o ISM.

Quan s'acaba la prestació?

Un cop transcorregudes les setmanes de descans legalment establertes.

Complementary Content
${loading}