Procediment de pensió de jubilació

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la pensió de jubilació de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia, única i imprescriptible que es concedeix al treballador quan, a causa de l'edat, cessa en el treball.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Emplenar el model de sol·licitud de la pensió de jubilació.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, excepte per als treballadors del mar, que correspon a l'Institut Social de la Marina.

Quan se sol·licita la pensió de jubilació i quan s'inicia el pagament?

Els treballadors que estiguin donats d'alta poden presentar la sol·licitud de pensió de jubilació dins els tres mesos anteriors o posteriors a la data de cessament en el treball. En aquest cas, els efectes econòmics de la pensió es produeixen a partir de l'endemà de la data de cessament en l'activitat.

Si la sol·licitud es presenta transcorreguts més de tres mesos des de la data del cessament, els efectes econòmics de la pensió es produeixen amb una retroactivitat màxima de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Quan s'extingeix el dret a la pensió?

La pensió de jubilació s'extingeix en morir el pensionista.

 

Complementary Content
${loading}