Procediment de Pensió en favor de familiars

A continuació es presenta el procediment general.

Què és la pensió a favor de familiars de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica consistent en una pensió que es concedeix a aquells familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona difunta i que reuneixin els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en aquest cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defunció derivi d'un accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita la pensió a favor de familiars i quan s'inicia el pagament?

La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció. No obstant això, quan la sol·licitud es presenta més enllà dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abona amb una retroactivitat màxima de tres mesos en relació amb la data de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud es presenta en el decurs dels tres meses posteriors a la defunció, la pensió s'abona:

Si el difunt es trobava en situació d'alta, assimilada a la de l'alta o no-alta, des del dia següent a la data del fet causant.
Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.


Quan s'extingeix el dret a la pensió?


En el cas de les nétes i néts, i germanes i germans, la pensió s'extingeix:

En arribar a l'edat màxima, tret de les persones discapacitades
Fi de la incapacitat que atorga el dret a la pensió
Per adopció
En contraure matrimoni (tret d'algunes excepcions)
Per defunció
Si es descobreix que un treballador desaparegut no és mort

En el cas d'ascendents, filles i fills i germanes i germans, la pensió s'extingeix:

En contraure matrimoni
Per defunció
Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.

Complementary Content
${loading}