Procediment d'Incapacitat Permanent

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la pensió d'Incapacitat  Permanent de la Seguretat Social?

És una prestació  que es reconeix al treballador quan, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Quan s'inicia i quins tràmits s'han de fer?

El procediment s'inicia:

 • D'ofici:
  • A iniciativa de l'entitat gestora quan el treballador procedeixi d'incapacitat temporal i hagi estat donat d'alta mèdica per esgotament del termini o perquè es troba en una situació constitutiva d'incapacitat permanent.
  • A petició de la Inspecció de Treball.
  • A petició del Servei Públic de Salut, aportant l'alta mèdica i l'historial clínic prèvia autorització de l'interessat.
 • A sol·licitud de les entitats col·laboradores, que aportaran l'alta mèdica del treballador, l'historial clínic i l'expedient previ.
 • A petició de l'interessat:
  • Emplenar el model de sol·licitud d'incapacitat permanent.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.
  La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM). Els treballadors que no procedeixin d'incapacitat temporal perquè no tenen protegida aquesta contingència o perquè no estan donats d'alta, hauran de presentar la sol·licitud per iniciar el procediment.

En la fase d'instrucció es podrà sol·licitar tota la documentació i totes les proves mèdiques que es considerin necessàries.

L'equip de valoració d'incapacitats (EVI) formularà el dictamen-proposta tenint en compte l'informe mèdic de síntesi elaborat pels facultatius de la Direcció Provincial de l'INSS  i l'informe d'antecedents professionals.

Els directors provincials de l'INSS  o de l'ISM, si s'escau, dictaran una resolució expressa declarant el grau d'incapacitat, la quantia de la prestació econòmica i el termini a partir del qual es pot sol·licitar la revisió de la incapacitat per agreujament o millora.


Quan s'extingeix el dret a la pensió?

La pensió es pot extingir per revisió de la incapacitat, per reconeixement de la pensió de jubilació quan s'opti per aquesta pensió i per defunció del pensionista.

Complementary Content
${loading}