Procediment d'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)

A continuació es presenta el procediment general.

Què és l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI)?

És una assegurança que reconeix pensions de vellesa, invalidesa i viduïtat de caràcter imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa a les persones que compleixin els requisits exigits i que no tinguin dret a pensió de l'actual sistema de la Seguretat Social, a excepció de les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiaris.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Emplenar el model de sol·licitud de la pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, en el cas dels treballadors del mar, a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'INSS o a l'ISM, si s'escau.

Quan se sol·licita la pensió i quan s'inicia el pagament?

Vellesa: Si la sol·licitud es presenta en els 30 dies següents al compliment dels 65 anys, es meritarà a partir de l'endemà del compliment d'edat. Si la sol·licitud es presenta després, es meritarà a partir del dia primer del mes següent a la seva presentació.

Invalidesa:  Es merita a partir del dia primer del mes següent a la sol·licitud.

Viduïtat: si el causant no és pensionista i la sol·licitud es presenta dins l'any de la defunció, es merita des del dia primer del mes següent a la defunció; si es presenta després, es reconeix amb efectes retroactius d'un any. Si el causant és pensionista i se sol·licita abans de transcórrer 3 mesos de la defunció, es merita a partir del mes següent a la defunció; si es presenta després, els efectes retroactius són de 3 mesos.

Quan s'extingeix el dret a la pensió?


Vellesa: per defunció del pensionista.
Invalidesa: pel fet de perdre la condició de persona invàlida o per defunció.
Viduïtat: pel fet de contreure matrimoni o constituir parella de fet o per defunció.

Complementary Content
${loading}