Procediment de Pensió de viduïtat

A continuació es presenta el procediment general.

¿Què és la pensió de viduïtat de la Seguretat Social?

És una prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia que es concedeix a la persona que ha tingut un vincle matrimonial o ha estat parella de fet de la persona difunta i que compleix els requisits exigits.

Quins tràmits s'han de fer?

  • Omplir el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
  • La documentació personal i l'específica que s'indica en el model de sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els treballadors del mar ho hauran de presentar a les Direccions Provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), excepte per als treballadors del mar, ja que en aquest cas correspon a l'Institut Social de la Marina (ISM); quan la defuncio derivi d'un accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quan se sol·licita la pensió de viduïtat i quan s'inicia el pagament?

La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció. No obstant això, quan la sol·licitud es presenta més enllà dels tres mesos següents a la defunció, la pensió s'abona amb una retroactivitat màxima de tres mesos en relació amb la data de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud es presenta en el decurs dels tres meses posteriors a la defunció, la pensió s'abona:

Si el difunt es trobava en situació d'alta, assimilada a la de l'alta o no-alta, des del dia següent a la data del fet causant.
Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent a la data del fet causant.

Quan s'extingeix el dret a la pensió?

La pensió de viduïtat sextingeix:

Si es torna a contraure matrimoni o es constitueix una parella de fet (tret d'algunes excepcions)
Declaració, en sentència ferma, de culpabilitat en la mort del causant
Defunció del pensionista
Si es descobreix que una persona desapareguda no és morta

Complementary Content
${loading}