Procediment de risc durant la lactància natural

A continuació es presenta el procediment general

Què és el risc durant la lactància natural?

És la situación en què es troba la treballadora durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural d'un menor de 9 mesos, en els casos en què havent de canviar de lloc de treball, per influir aquest lloc negativament en la seva salut o en la del fill, a un altre compatible amb la seva situació, el canvi no resulti possible o no es pugui raonablement exigir per motius justificats.

Quins tràmits cal fer? 

La treballadora haurà de comunicar a l'Entitat gestora o Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social  la suspensió del contracte o de l'activitat per risc durant la lactància natural i haurà d'adjuntar:

  • Informe del metge del Servei Públic de Salut que l'assisteix.
  • Declaració de l'empresa o de la treballadora per compte propi sobre les feines i activitats dutes a terme, les condicions del lloc de treball, la categoria, el risc específic...

Els serveis mèdics de l'Entitat gestora o de la Mútua emetran un certificat mèdic acreditant que les condicions del lloc influeixen negativament en la salut de la treballadora i/o del fill.

La treballadora presentarà la sol·licitud, segons el model oficial, a la qual acompanyarà, a més dels documents indicats:

  • Declaració de l'empresa sobre la inexistència d'un altre lloc compatible amb l'estat de la treballadora.
  • La documentació necessària per acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret. 

On es tramiten?

La sol·licitud i la documentació exigida s'hauran de presentar en qualsevol dels centres  de l'Entitat gestora (INSS o ISM) o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

El Director Provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM) de la província on resideixi la interessada dictarà i notificarà la resolució a la interessada en un termini de 30 dies.

Quan s'inicia la prestació?

Treballadores per compte d'altri: el dret neix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància.

Treballadores per compte propi: l'endemà del dia en què s'emet el certificat pe part dels serveis mèdics de l'Entitat Gestora o de la Mútua.

Complementary Content
${loading}