Assegurança escolar

Tot seguit es presenta el procediment general.

Què és l'assegurança escolar?

És una assegurança que protegeix els estudiants menors de 28 anys, des de 3r d'ESO  fins al tercer cicle universitari, contra accidents escolars, malalties o infortunis familiars i els atorga prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons s'escaigui.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Cal presentar:

  • El model de sol·licitud pertinent
  • La documentació necessària per acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret

 On es tramita?

La sol·licitud i la documentació exigides han de presentar-se a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social.

El reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quan se sol·liciten les prestacions sanitàries?

Llevat del cas d'accident escolar, les prestacions sanitàries s'han de sol·licitar abans de rebre l'assistència.

Quin termini hi ha per sol·licitar altres prestacions econòmiques?

Prestacions derivades d'accident escolar: un any.

Despeses de sepeli, infortuni familiar i altres prestacions econòmiques: cinc anys.

Complementary Content
${loading}