Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Protecció per Cessament d'Activitat

Procediment

Procediment de protecció per cessament d'activitat

Informació General


Objecte:

És una protecció que s'atorga als treballadors autònoms que es troben en situació legal de cessació d'activitat. La cessació esmentada ha de ser total en l'activitat econòmica o professional i podrà ser definitiva o temporal.

Esta protecció comprén l'abonament d'una prestació econòmica mensual i de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Beneficiaris:

Tots els treballadors del Mar per compte propi i Armadors assimilats a treballadors per compte d'altri que tinguen cobertes les cotitzacions professionals i la de cessament d'activitat per l'Institut Social de la Marina.

Requisits:

Afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta en el Règim Especial del Mar, tindre cobertes les contingències professionals i la de cessació d'activitat i estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Tindre cobert un període mínim de cotització per cessació d'activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessació d'activitat, i el mes en què es produïsca el fet causant de la cessació d'activitat és computable.

Estar en situació legal de cessació d'activitat.

Subscriure el compromís d'activitat per al manteniment de la prestació per tal de fer les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals se'l convoque.

No haver complit l'edat ordinària de jubilació, llevat que no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.

Que no tinga lloc cap de les incompatibilitats previstes en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

Quanties:

La quantia de la prestació serà del 70% de la Base Reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador haja cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessació d'activitat.

La quantia màxima serà del 175% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), excepte quan el treballador tinga un fill o més al seu càrrec i, en este cas, la quantia serà respectivament del 200% o del 225% de l'indicador esmentat.

La quantia mínima variarà entre el 107% i el 80%, depenent de si el treballador autònom té fills al seu càrrec o no.

No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzen per una base inferior a la mínima.

Durada de la Prestació:

Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà en funció de l'edat i els períodes cotitzats pel treballador dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessació d'activitat.

 Més Informació

Terminis:

La sol·licitud es podrà presentar fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es va produir la cessació d'activitat.

El dret a la prestació naix a partir del primer dia del mes següent a aquell en què va tindre lloc el fet causant del cessació, sempre que se sol·licite en termini.

En els casos de sol·licitud fora de termini, el dret naix el mateix dia de presentació de la sol·licitud. Es perdran tants dies de prestació com n'hi haja entre la data en què va acabar el termini de sol·licitud i la data real de sol·licitud.

Més informació

Impresos:

Sol·licitud de Prestació

Carpeta Informativa

Documentació:
 • Imprés de Sol·licitud de la Prestació per Cessació d'Activitat, en model oficial, degudament omplit.
 • Identificació del Sol·licitant i dels fills que conviuen amb ell o són al seu càrrec i que figuren a la sol·licitud, mitjançant documentació original i en vigor:
  • DNI (Document Nacional d'Identitat)
  • NIE (Núm. d'Identitat d'Estrangers)
  • Llibre de Família o document equivalent, en cas d'estrangers.
  • Document oficial de reconeixement de grau de discapacitat.
  • Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment.
  • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
  • Documentació acreditativa de rendes dels fills a càrrec.
 • Documentació acreditativa de la situació legal de Cessació d'Activitat.
On tramitar-ho:

La Sol·licitud de Prestació per Cessació d'Activitat es presentarà davant la Mútua amb què el treballador tinga cobertes les contingències professionals o davant del Servici Públic de Faena Estatal si estan cobertes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les Direccions Provincials i a les Oficines de l'Institut Social de la Marina (ISM) del seu àmbit en el supòsit de treballadors del Règim Especial del Mar (REM) que tinguen cobertes les contingències professionals amb l'ISM.

Altres dades d'interés:

Obligacions del treballador autònom

Suspensió i extinció

 
Complementary Content
${loading}