Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Protecció per Cessament d'Activitat

Procediment

Procediment de protecció per cessament d'activitat

Informació General


Objecte:

És una protecció que s'atorga als treballadors autònoms que es trobin en situació legal de cessament d'activitat. L'esmentat cessament ha de ser total en l'activitat econòmica o professional i podrà ser definitiu o temporal.

Aquesta protecció comprèn l'abonament d'una prestació econòmica mensual i de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Beneficiaris:

Tots els treballadors del mar per compte propi i Armadors assimilats a treballadors per compte d'altri que tinguin cobertes les cotitzacions professionals i la de cessament d'activitat per l'Institut Social de la Marina.

Requisits:

Afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta en el Règim Especial del Mar, tenir cobertes les contingències professionals i la de cessament d'activitat i estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Tenir cobert un període mínim de cotització per cessament d'activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, i el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d'activitat és computable.

Estar en situació legal de cessament d'activitat.

Subscriure el compromís d'activitat per al manteniment de la prestació per tal de fer les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals se'l convoqui.

No haver complert l'edat ordinària de jubilació, tret que no tingui acreditat el període de cotització requerit per a això.

Que no tingui lloc cap de les incompatibilitats previstes en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

Quanties:

La quantia de la prestació serà del 70% de la Base Reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.

La quantia màxima serà del 175% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), excepte quan el treballador tingui un fill o més al seu càrrec i, en aquest cas, la quantia serà respectivament del 200% o del 225% de l'esmentat indicador.

La quantia mínima variarà entre el 107% i el 80%, depenent de si el treballador autònom té fills al seu càrrec o no.

No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzin per una base inferior a la mínima.

Durada de la Prestació:

Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà en funció de l'edat i els períodes cotitzats pel treballador dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.

 Mes Informació

Terminis:

La sol·licitud es podrà presentar fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es va produir el cessament d'activitat.

El dret a la prestació neix a partir del primer dia del mes següent a aquell en què va tenir lloc el fet causant del cessament, sempre que se sol·liciti en termini.

En els casos de sol·licitud fora de termini, el dret neix el mateix dia de presentació de la sol·licitud. Es perdran tants dies de prestació com n'hi hagi entre la data en què va acabar el termini de sol·licitud i la data real de sol·licitud.

Mes informació

Impresos:

Sol·licitud de Prestació

Carpeta Informativa

Documentació:
 • Imprès de Sol·licitud de la Prestació per Cessament d'Activitat, en model oficial, degudament emplenat.
 • Identificació del Sol·licitant i dels fills que conviuen amb ell o són al seu càrrec i que figurin a la sol·licitud, mitjançant documentació original i en vigor:
  • DNI (Document Nacional d'Identitat)
  • NIE (Núm. d'Identitat d'Estrangers)
  • Llibre de Família o document equivalent, en cas d'estrangers.
  • Document oficial de reconeixement de grau de discapacitat.
  • Resolució judicial o escrit de formalització de l'acolliment.
  • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
  • Documentació acreditativa de rendes dels fills a càrrec.
 • Documentació acreditativa de la situació legal de Cessament d'Activitat.
On tramitar-ho:

La Sol·licitud de Prestació per Cessament d'Activitat es presentarà davant la Mútua amb què el treballador tingui cobertes les contingències professionals o davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal si estan cobertes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a les Direccions Provincials i a les Oficines de l'Institut Social de la Marina (ISM) del seu àmbit en el supòsit de treballadors del Règim Especial del Mar (REM) que tinguin cobertes les contingències professionals amb l'ISM.

Altres dades d'interès:

Obligacions del treballador autònom

Suspensió i extinció

 
Complementary Content
${loading}