Dies treballats en contractes a temps parcial

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Segons s'estableix en l'article 3.4 del Reial Decret 625/1985, de 2 d'abril, pel que es desenvolupa la Llei de protecció per desocupació, en la determinació del dret a les prestacions de desocupació respecte dels treballadors contractats a temps parcial, es computa el nombre de dies en què els treballadors esmentats realitzen una nova activitat laboral, amb independència de que l'activitat realitzada en cada dia s'estenga a la totalitat de la jornada ordinària de treball realitzada per la resta de treballadors de l'empresa contractats a temps complet o únicament es faça durant una part d'aquesta jornada.

Amb la fi que el Servici Públic d'Ocupació Estatal puga identificar el nombre de dies de treball en els que s'ha realitzat una activitat laboral efectiva, amb independència de la durada de la mateixa, es va a procedir a identificar eixos dies treballats efectivament pels treballadors contractats a temps parcial en cada mes natural.

Es tracta, en conseqüència, d'identificar el nombre de dies al mes en què es treballa realment, però no els dies concrets.

L'anotació dels dies treballats es podrà mecanitzar cada mes en relació amb els dies treballats en el mes o mesos naturals anteriors.

Els dies de treball realitzats en un mes, s'han d'anotar indicant-ne, mitjançant els camps de "Dia Des de" i "Dia Fins", el període a què corresponen eixos dies, tenint en compte les següents situacions:

 • Si el treballador ha romàs d'alta durant tot el mes a què fan referència els dies de treball, es podran anotar mitjançant un únic registre amb "Dia Des de" del dia primer del mes i "Dia Fins" del dia últim d'eixe mes, o, en el seu cas, a través de distints registres parcials que completen entre tots el mes que es tracte.

 • Si el treballador no ha romàs d'alta durant tot el mes, i ha romàs en situació d'alta amb un únic període d'eixe mes, l'actuació podrà ser la mateixa indicada en el punt anterior, si bé, el període delimitat per les "Dia Des de" i "Dia Fins" no podrà excedir del període d'alta del treballador en el mes a què fan referència els dies treballats.

 • Si el treballador no ha romàs d'alta durant tot el mes, i ha romàs en situació d'alta amb alguns períodes no consecutius, hauran d'incorporar-se al menys tants períodes de dies de treball com períodes d'alta haja tingut el treballador, i podrà, en el seu cas, anotar-se per a algun dels períodes d'alta, registres parcials que completen, entre tots, el període d'alta de que es tracte.

Així mateix, els dies treballats corresponents al mes en què el treballador cause baixa es podran anotar en el mateix moment en que es sol·licite la baixa del treballador.

Per poder anotar estos dies treballats efectivament, s'han realitzar les següents modificacions:

 • Nova transacció "Dies treballats en contractes a temps parcial"

A través d'aquesta transacció, es permetrà l'anotació, modificació i eliminació dels dies de treball mes a mes.
 

En seleccionar aquesta opció en el menú principal d'afiliació en línia, apareixerà la següent pantalla:

Pantalla per a l'anotació dels dies treballats. Després d'introduir les dades d'afiliació, es permet seleccionar una de 3 opcions: Alta, modificació o eliminació.

 

S'hi hauran d'introduir les dades identificatives del treballador i de l'Empresa, i el mes i any els dies treballats dels quals es volen comunicar, i l'acció a realitzar (alta, modificació o eliminació).

Una vegada superades les validacions, es mostrarà la següent pantalla:

Pantalla que resulta de polsar l'opció alta en la finestra de dies treballats. Es mostren les caselles per a emplenar intervals de dates en el mes i nombre de dies treballats


En aquesta pantalla s'haurà d'anotar per al període indicat mitjançant els camps de "Dia Des de" i "Dia Fins", el nombre de dies en què el  treballador realitza l'activitat laboral, en el camp "Dies de Treball".
  
Si no es superen les validacions apareixeran els possibles errors per cada línia que s'haja emplenat, i s'haurà de posicionar en la casella de l'error i polsar el botó d'"Ajuda" per a que ens informe de la descripció corresponent al codi d'error mostrat.

 • Nou camp en les baixes de treballadors

Els dies treballats corresponents al mes en què el treballador cause baixa es podran anotar en el mateix moment en que se sol·licite la baixa del treballador, per a això s'ha incorporat el nou camp "Dies treballats" en les baixes de treballadors.

El contingut del camp "Dies treballats" en les baixes de treballadors farà referència sempre al nombre de dies treballats pel treballador en el mes en què cause baixa el treballador en l'empresa.

Per la resolució de les consultes o dubtes que se puguen plantejar respecte de l'emplenament d'aquesta nova dada de "Dies treballats" els empresaris podran dirigir-se a les següents entitats i pels medis que s'indiquen en cada cas:

 • Qüestions de caràcter tècnic d'emplenament de la dada requerida a través del Sistema RED: A la TGSS  a través dels mitjans habituals de resolució de problemes tècnics.

 • Qualsevol altra qüestió que no tinga caràcter tècnic: Al Servici Públic d'Ocupació Estatal a través de:

  • Telèfon de les Direccions Provincials d'aquest organisme.
  • Servici d'atenció telefònica 901119999
  • La xarxa d'oficines d'aquest organisme, quan s'opte per plantejar la qüestió de forma presencial.


    

Complementary Content
${loading}