Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Càlcul de modalitats de Pagament de Liquidacions Complementàries L09, L02, L03 y L13.

S'informa que des del mes de gener de 2008 es posarà en marxa el càlcul de modalitats de pagament, càrrec en compte i pagament electrònic per a les liquidacions complementàries L09 dins i fora de termini reglamentari i L02, L03, L13 fora de termini reglamentari. Això implica que:

Les liquidacions complementàries L09 “altres complementàries”, es podran enviar amb sol·licitud de les modalitats de pagament de càrrec en compte, pagament electrònic o relació comptable (fins ara no era permès). S'admetran tant per a les liquidacions presentades en termini reglamentari com les que es trobin fora d'aquest termini.

La introducció d'aquesta funcionalitat implica que només s'acceptaran liquidacions L09 que facin referència a un únic mes de liquidació. Per tant, es rebutjaran aquelles que continguin períodes múltiples, independentment de si se sol·licita modalitat de pagament o no.

Per altre banda les liquidacions L09 presentades en termini reglamentari, s'admetran si existeix una liquidació L00 (normal) que es trobi consolidada per tenir la modalitat de pagament tancada (en aquest cas no es permet la substitució per un nou enviament). En el cas que la liquidació L00 pogués ser corregida, la L09 seria rebutjada, atès que el seu contingut s'ha d'afegir en la L00 i realitzar una nova transmissió d'aquesta liquidació, un cop corregida.

Només s'acceptarà una única liquidació L09 dins de termini, per tant l'indicador “N” de no substitució no tindrà efecte per a les liquidacions L09 en termini reglamentari.

Les liquidacions fora de termini també s'admetran amb modalitat de pagament per a les liquidacions complementàries L02 “salaris de tramitació”, L03 “abonament de salaris amb caràcter retroactiu” i L13 “vacances retribuïdes i no gaudides”, que fins ara només eren admeses en les esmentades modalitats de pagament quan estaven en el termini  reglamentari.

A les liquidacions complementàries presentades fora de termini serà obligatori incloure el recàrrec corresponent en el segment EDTCA90 del fitxer FAN.

Modificacions en el projecte de Llei de Pressupostos Generals per a l'any 2008 en la actual Tarifa de Primes d'Accidents Laborals i Malalties Professionals amb l'aprovació de nous tipus de cotització obligatoris a partir del primer de gener de 2008

S'informa que:

En el projecte de Llei de Pressupostos Generals per a l'any 2008 es preveu una modificació en la actual Tarifa de Primes d'Accidents Laborals i Malalties Professionals amb l'aprovació de nous tipus de cotització obligatoris a partir del primer de gener de 2008

Complementary Content
${loading}