Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

A l'acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, subscrit el 13 de juliol de 2006 pel Govern, la Unió General de Treballadors, la Confederació Sindical de Comissions Obreres, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, que, al seu torn, porta causa de la Declaració per al Diàleg Social signada pels mateixos interlocutors el 8 de juliol de 2004, s'inclouen una sèrie de compromisos que impliquen modificacions en normes amb rang de llei.
En relació amb l'àmbit d'actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social cal destacar les següents modificacions, incloses a la Llei 40/2007, de 4 de desembre de 2007, de mesures en matèria de Seguretat Social:

Article 7. Cotització durant la percepció del subsidi per atur per a persones de més de 52 anys.

Es fa una nova redacció de l'apartat 4 de l'article 218 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en els termes següents:

«4. A l'hora de determinar la cotització en els supòsits indicats en els apartats anteriors, es pren com a base de cotització el límit mínim de cotització vigent en cada moment. No obstant això, quan correspongui cotitzar per la contingència de jubilació i el beneficiari sigui una persona de 52 anys o més, es pren com a base de cotització el 125 per cent de l'esmentat límit mínim.»

Disposició addicional sisena. Protecció de treballadors exposats a malalties de caràcter professional.

El Govern modificarà, en el termini d'un any, la normativa que regula la protecció dels treballadors afectats  per les mateixes activitats professionals, en els diferents règims de la Seguretat Social, amb una tendència a l'homogeneïtzació del nivell de protecció dispensat.

Així mateix, s'establiran reduccions en la cotització a la Seguretat Social, corresponent als treballadors afectats per malalties professionals en un grau que no  doni lloc a prestació econòmica, que siguin destinats a llocs de treball alternatius i compatibles amb el seu estat de salut, a fi d'interrompre la desfavorable evolució de la seva malaltia.

Disposició addicional quinzena. Relació laboral i Seguretat Social dels artistes en espectacles públics.

El Govern procedirà, en el termini d'un any, a l'actualització de les normes que regulen la relació laboral de caràcter especial dels artistes en espectacles públics i del règim de Seguretat Social aplicable als mateixos, amb la finalitat de facilitar la generació de carreres de cotització amb una intermitència el més petita possible i d'adaptar les normes esmentades a les noves modalitats de prestació de serveis.

Disposició addicional vintena.  Incentius per la prolongació de l'activitat.

A partir de la data del compliment dels 65 anys d'edat i de l'acreditació de 35 anys de cotització a la Seguretat Social, els treballadors, els empresaris dels quals siguin beneficiaris de les bonificacions regulades a l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, i que continuïn en el seu lloc de treball, únicament hauran de cotitzar la corresponent aportació per la cotització a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Disposició addicional vintena novena.   Contractes de treball a temps parcial i contracte de relleu.

Primera. Es modifica la redacció de l'apartat 6 de l'article 12 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i s'inclou a l'esmentat article un nou apartat 7, tot això amb la redacció següent:

«6. Per tal que el treballador pugui accedir a la jubilació parcial, en els termes establerts a l'apartat 2 de l'article 166 de la Llei General de la Seguretat Social i altres disposicions concordants, haurà d'acordar amb la seva empresa una reducció de jornada i de salari d'entre un mínim d'un 25 per cent i un màxim de 75, conforme a l'esmentat article 166, i l'empresa haurà de concertar simultàniament un contracte de relleu, d'acord amb allò establert a l'apartat següent, a fi de substituir la jornada de treball que ha quedat vacant pel treballador que es jubila parcialment. També es podrà concertar el contracte de relleu per substituir als treballadors que es jubilen parcialment després d'haver complert l'edat de seixanta-cinc anys.
La reducció de jornada i de salari podrà arribar al 85 per cent quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb durada indefinida, sempre que el treballador compleixi els requisits establerts a l'article 166.2.c) de la Llei General de la Seguretat Social.
 
L'execució d'aquest contracte de treball a temps parcial i la seva retribució seran compatibles amb la pensió que la Seguretat Social reconegui al treballador en concepte de jubilació parcial.

La relació laboral s'extingirà en produir-se la jubilació total del treballador.

7. El contracte de relleu s'ajustarà a les regles següents:

a) Se celebrarà amb un treballador en situació de desocupació o que tingués concertat un contracte de durada determinada amb l'empresa.

b) Llevat del supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat 6, la durada del contracte de relleu que se celebri com a conseqüència d'una jubilació parcial haurà de ser indefinida o com a mínim, igual al temps que li falti al treballador substituït per arribar a l'edat de seixanta-cinc anys. Si en arribar a aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continua a l'empresa, el contracte de relleu subscrit per una durada determinada podria prorrogar-se mitjançant un acord de les parts per períodes anuals, i s'extingiria, en tot cas, en acabar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.

En el cas del treballador jubilat parcialment després d'haver fet seixanta-cinc anys, la durada del contracte de relleu que podrà subscriure l'empresa per substituir la part de jornada que el treballador ha deixat vacant pot ser indefinida o anual. En aquest segon cas, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals i s'extingirà quan es donin les condicions esmentades al paràgraf anterior.

c) Llevat del supòsit previst al paràgraf segon de l'apartat 6, el contracte de relleu podrà formalitzar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada ha de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L'horari de feina del treballador rellevista podrà completar el del treballador substituït o simultaniejar-lo amb ell.
 
d) El lloc de feina del treballador rellevista podrà ser el mateix que el del treballador substituït o un de similar, i s'entén com a tal un que impliqui tasques corresponents al mateix grup professional o d'una categoria equivalent.

En els supòsits en els quals, a causa dels requeriments específics del treball realitzat pel jubilat parcial, el lloc de feina que ha de desenvolupar el rellevista no pugui ser el mateix o un de similar que el del jubilat parcial, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització d'ambdós, en el termes previstos a l'article 166.2.e) de la Llei General de la Seguretat Social.
Reglamentàriament es desenvoluparan els requeriments específics del treball per considerar que el lloc de feina del treballador rellevista no pugui ser el mateix o un de similar al que desenvolupava el jubilat parcial.

e) A la negociació col·lectiva es podran establir mesures per impulsar la formalització de contractes de relleu.»

Segona. S'inclou una nova disposició transitòria dotzena en la Llei de l'Estatut del Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, amb al redacció següent:

«Disposició transitòria dotzena. Règim transitori del contracte a temps parcial per jubilació parcial i del contracte de relleu.

El nou règim legal del contracte a temps parcial per jubilació parcial i del contracte de relleu establert en els apartats 6 i 7 de l'article 12 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en la redacció que dóna la Llei de Mesures en matèria de Seguretat Social, s'aplicarà gradualment d'acord amb el que es preveu en la disposició transitòria dissetena de la Llei General de la Seguretat Social.»

Complementary Content
${loading}