Llei 40/2007, de 4 de desembre, de Mesures en matèria de Seguretat Social.

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

En l'Acord sobre Mesures en matèria de Seguretat Social, subscrit el 13 de juliol de 2006 pel Govern, la Unió General de Treballadors, la Confederació Sindical de Comissions Obreres, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials i la Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa, que, al seu torn, porta causa de la Declaració pel Diàleg Social firmada per els mateixos interlocutors el 8 de juliol de 2004, s'inclouen una sèrie de compromisos que impliquen modificacions en normes amb rang de Llei.
En relació amb l'àmbit d'actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cap destacar-ne les següents modificacions, incloses en la Llei 40/2007, de 4 de desembre de 2007, de mesures en matèria de Seguretat Social:

Article 7. Cotització durant la percepció del subsidi per desocupació per a majors de 52 anys.

Es dona nova redacció a l'apartat 4 de l'article 218 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en els següents termes:

«4. A efectes de determinar la cotització en els supòsits assenyalats als apartats anteriors, es prendrà com a base de cotització el límit mínim de cotització vigent en cada moment. No obstant això, quan corresponga cotitzar per la contingència de jubilació i el beneficiar siga major de 52 anys, es prendrà com a base de cotització el 125 per cent del límit mínim esmentat.»

Disposició addicional sisena. Protecció de treballadors exposats a malalties de caràcter professional.

El Govern modificarà, en el termini d'un any, la normativa que regula la protecció dels treballadors afectats  per les mateixes activitats professionals, en els diferents règims de la Seguretat Social, i tendirà cap a l'homogeneïtzació del nivell de protecció dispensat.

Així mateix, s'establiran reduccions en la cotització a la Seguretat Social, corresponent als treballadors afectats per malalties professionals en un grau que no  done origen a prestació econòmica, que siguen destinats a llocs de treball alternatius i compatibles amb el seu estat de salut, amb l'objecte d'interrompre l'evolució desfavorable de la seua malaltia.

Disposició addicional quinzena. Relació laboral i Seguretat Social dels artistes en espectacles públics.

El Govern procedirà, en el termini d'un any, a l'actualització de les normes que regulen la relació laboral de caràcter especial dels artistes en espectacles públics i del règim de Seguretat Social aplicable als mateixos, amb la fi de facilitar la generació de carreres de cotització amb la menor intermitència possible i d'adequar aquestes normes a les noves modalitats de prestació de servicis.

Disposició addicional vintena.  Incentius per a la prolongació de l'activitat.

A partir de la data del compliment dels 65 anys d'edat i de l'acreditació de 35 anys de cotització a la Seguretat Social, els treballadors, que treballen per a empresaris beneficiaris de les bonificacions regulades en l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, i que continuen en el seu lloc de treball, únicament tindran que cotitzar la corresponent aportació per a la cotització per la incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Disposició addicional vint-i-novena.  Contractes de treball a temps parcial i contracte de relleu.

U. Es modifica la redacció de l'apartat 6 de l'article 12 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i s'inclou en l'article esmentat un nou apartat 7, tot allò amb la següent redacció:

«6. Per a que el treballador puga accedir a la jubilació parcial, en els termes establerts en l'apartat 2 de l'article 166 de la Llei General de la Seguretat Social i a més disposicions concordants, haurà d'acordar amb la seua empresa una reducció de jornada i de salari d'entre un mínim d'un 25 per cent i un màxim d'un 75, conforme a l'article esmentat 166, i l'empresa haurà de concertar simultàniament un contracte de relleu, d'acord amb allò establit en l'apartat següent, amb objecte de substituït la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment. També es podrà concertar el contracte de rellu per a substituir els treballadors que se jubilen parcialment després d'haver complit seixanta-i-cinc anys.
La reducció de jornada i de salari podrà arribar al 85 per cent quan el contracte de relleu es concerte a jornada completa i amb duració indefinida, sempre que el treballador complisca amb els requeriments establits en l'article 166.2.c) de la Llei General de la Seguretat Social.
 
L'execució d'aquest contracte de treball a temps parcial i la seua retribució seran compatibles amb la pensió que la Seguretat Social reconega al treballador en concepte de jubilació parcial.

La relació labora s'extingirà en produir-se la jubilació total del treballador.

7. El contracte de relleu s'ajustarà a les següents regles:

a) Es celebrarà amb un treballador en situació de desocupació o que tinguera concertat amb l'empresa un contracte de duració determinada.

b) Llevat en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat 6, la durada del contracte de relleu que es celebre com a conseqüència d'una jubilació parcial, tindrà que ser indefinida o com a mínim, igual al temps que manque al treballador substituït per a arribar a l'edat de seixanta-i-cinc anys. Si en arribar a aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continua a l'empresa, el contracte de relleu subscrit per una durada determinada podria prorrogar-se mitjançant un acord de les parts per períodes anuals, i s'extingiria, en tot cas, en acabar el període corresponent a l'any en què es produïsca la jubilació total del treballador rellevat.

En el cas del treballador jubilat parcialment desprès d'haver complit seixanta-i-cinc anys, la durada del contracte de relleu que podrà celebrar l'empresa per a substituir la part de la jornada deixada vacant pel mateix, podrà ser indefinida o anual. En aquest segon cas, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, i s'extingirà en la forma assenyalada en el paràgraf anterior.

c) Llevat el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat 6, el contracte de relleu podrà celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada ha de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. El treballador rellevista pot completar l'horari de treball del treballador substituït o simultaniejar-lo.
 
d) El lloc de treball del treballador rellevista pot ser el mateix que el del treballador substituït o un de similar, i s'entendrà com a tal la realització de tasques corresponents al mateix grup professional o d'una categoria equivalent.

En els supòsits en que, degut als requeriments específics del treball realitzat pel jubilat parcial, el lloc de treball que desenvoluparà el rellevista no puga ser el mateix o un similar al del jubilat parcial, haurà d'existir-ne una correspondència entre les bases de cotització d'ambdós, en els termes previstos en l'article 166.2.e) de la Llei General de la Seguretat Social.
Reglamentàriament es desenvoluparan els requeriments específics del treball per a considerar que el lloc de treball del treballador rellevista no puga ser el mateix o un similar al que desenvolupava el jubilat parcial.

e) En la negociació col·lectiva es podran establir mesures per a impulsar la celebració de contractes de relleu.»

Dos. S'inclou una nova disposició transitòria dotzena en la Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, amb la següent redacció:

«Disposició transitòria dotzena. Règim transitori del contracte a temps parcial per jubilació parcial i del contracte de relleu.

El nou règim legal del contracte a temps parcial per jubilació parcial i del contracte de relleu establit en els apartats 6 i 7 de l'article 12 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en la redacció donada per la Llei de Mesures en matèria de Seguretat Social, s'aplicarà gradualment d'acord amb allò previst en la disposició transitòria dessetena de la Llei General de la Seguretat Social.»

Complementary Content
${loading}