Anotació de Convenis Col·lectius

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

A partir del 12 de desembre del 2007, s'identificaran al Fitxer General d'Afiliació els Convenis Col·lectius que regulen les relacions laborals entre els empresaris i els seus treballadors per compte d'altri.

La formalització del Codi de Conveni, que s'ha de fer abans del pròxim 31 de març de 2008, segons ha comunicat la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, és fonamental per a conéixer la cobertura quant a nombre d'empreses i nombre de treballadors regulats per cada conveni col·lectiu. 
Amb caràcter general, esta identificació únicament s'haurà de fer a escala d'empresa. No obstant això, quan a una empresa li és aplicable més d'un Conveni Col·lectiu, la identificació d'estos Convenis es podrà fer a escala d'empresa, però també a escala de treballador, de manera que es puga identificar el Conveni Col·lectiu aplicable a cada treballador considerat de manera individual.

El codi del Conveni Col·lectiu, que té un format de 7 posicions numèriques, és assignat per l'Autoritat Laboral competent per al registre del Conveni Col·lectiu esmentat, i figura al Butlletí Oficial on es va publicar.

Els codis dels Convenis Col·lectius vigents es poden consultar a través del Sistema RED utilitzant el procediment descrit en este document. No obstant això, si l'empresa no coneix el codi del Conveni Col·lectiu aplicable, a l'adreça http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/index.htm trobarà pròximament una aplicació de cerca del codi, així com enllaços a l'Autoritat Laboral que, en cada cas, podran donar resposta a les consultes que es puguen plantejar sobre el Conveni Col·lectiu aplicable a cada empresa concreta, ja que la Tresoreria General de la Seguretat Social no podrà resoldre les consultes esmentades.

Quan els Convenis Col·lectius canvien de contingut material, però sense modificar el codi  identificatiu del Conveni esmentat, no serà necessari comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social esta modificació del Conveni.

Per a la identificació del Conveni Col·lectiu s'han fet les modificacions següents:

 1. Nova transacció ACR41 - Anotació de Conveni Col·lectiu (Empresa)

  A través d'esta transacció, que únicament estarà operativa a través de la modalitat d'afiliació En línia, es permetrà l'anotació, modificació i eliminació del Conveni Col·lectiu d'una empresa.

  En seleccionar esta opció al menú principal d'afiliació En línia, apareixerà la pantalla següent:

  Pantalla per a l'Anotació de Convenis Col·lectius (Empresa). Dades a omplir: Codi de Compte de Cotització Principal i tipus d'anotació: Alta, Modificació o Eliminació.

  S'hi ha d'introduir el |CCC Principal corresponent a l'empresa el conveni col·lectiu de la qual es vol anotar i l'acció a fer.

  Una vegada superades les validacions d'autorització i compte, es mostrarà la pantalla següent:

  Pantalla per a Anotació del Conveni Col·lectiu en CCC. Dades sol·licitades: Tipus de Conveni i període.

  S'hi haurà d'introduir obligatòriament el camp 'Conveni Col·lectiu' i de manera opcional els camps 'Data des de' i 'Data fins a'.

  Els camps de Data estan destinats a identificar els períodes en què un Conveni Col·lectiu s'ha aplicat a una empresa, sempre que el codi identificatiu del Conveni Col·lectiu esmentat haja variat. En el moment de l'anotació inicial d'esta dada, únicament es podran identificar els Convenis Col·lectius que actualment regulen les relacions laborals entre l'empresa i els treballadors per compte d'altri, i no caldrà anotar la 'Data des de' si esta es desconeix.

  En sol·licitar Ajuda en el camp 'Conveni Col·lectiu', el sistema mostrarà el codi corresponent a tots els convenis vigents.

  En anotar el Conveni Col·lectiu en el CCC Principal, el sistema anotarà automàticament el mateix Conveni en tots els CCC de l'empresa (tots els que estiguen associats com a CCC secundaris).

  Per a una mateixa empresa es podrà anotar més d'un Conveni Col·lectiu simultàniament, i es diferenciarà a escala de treballador el que correspon a cada un.

  Si una empresa té un únic Conveni, no es podrà anotar a escala de treballador.
 2. Camp nou en les altes de treballadors

  En les altes de treballadors, s'ha creat un camp nou denominat 'Conveni Col·lectiu' per a anotar la dada esmentada a escala de treballador.

  Únicament es permetrà anotar el conveni col·lectiu a escala de treballador en els treballadors que es donen d'alta en empreses que tinguen associat simultàniament més d'un Conveni Col·lectiu.

  En principi, esta funcionalitat només estarà operativa en la modalitat d'afiliació En línia, encara que en els pròxims mesos s'implementarà també en la modalitat de remeses.
 3. Nova transacció ATR49 - Anotació de Conveni Col·lectiu

  Quan a una empresa li és aplicable més d'un Conveni Col·lectiu, la identificació dels Convenis esmentats es podrà fer a escala de treballador, de manera que es puga identificar el Conveni Col·lectiu aplicable a cada treballador considerat de manera individual.

  Únicament es permetrà anotar el conveni col·lectiu a escala de treballador en els treballadors que estiguen donats d'alta en empreses que tinguen associat simultàniament més d'un Conveni Col·lectiu.

  En seleccionar esta opció al menú principal d'afiliació En línia, apareixerà la pantalla següent:

  Pantalla per a Anotació del Conveni Col·lectiu. Dades sol·licitades: Número d'Afiliació, Identificador de Persona Física, Règim i Compte de Cotització

  S'hi hauran d'introduir les dades identificatives de l'empresa i del treballador el conveni col·lectiu dels quals es vol anotar.

  Una vegada superades les validacions, es mostrarà la pantalla següent, en la qual anotarem el conveni col·lectiu que corresponga per a este treballador.

  Pantalla per a Anotació del Conveni Col·lectiu. Dades sol·licitades: Tipus de Conveni Col·lectiu.
Complementary Content
${loading}