Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Dies treballats en contractes a temps parcial

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Segons s'estableix a l'article 3.4 del Reial Decret 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei de protecció per desocupació, en la determinació del dret a les prestacions d'atur respecte dels treballadors contractats a temps parcial es computa el nombre de dies en els quals els esmentats treballadors realitzen una activitat laboral, independentment de si l'activitat realitzada cada dia s'estengui a la totalitat de la jornada ordinària de treball realitzada per la resta de treballadors de l'empresa contractats a temps complet o únicament es realitzi durant una part d'aquesta jornada.

A fi que el Servei Públic d'Ocupació Estatal pugui identificar el nombre de dies de treball en els quals efectivament s'ha realitzat una activitat laboral, independentment de la durada de la mateixa, es procedirà a identificar aquests dies efectivament treballats pels treballadors contractats a temps parcial per cada mes natural.

Es tracta, en conseqüència, d'identificar el nombre de dies al mes en els quals es treballa realment, però no els dies concrets.

L'anotació dels dies treballats es podrà mecanitzar cada mes en relació amb els dies treballats durant el mes, o els mesos, naturals anteriors.

Els dies de treball realitzats durant un mes s'han d'anotar indicant, mitjançant els camps de ‘Dia des de’ i ‘Dia fins a’, el període al qual corresponen aquests dies, tenint en compte les situacions següents:

 • Si el treballador ha estat en situació d'alta durant tot el mes al qual fan referència els dies de treball, es podran anotar mitjançant un únic registre amb ‘Dia des de’ del dia primer del mes i ‘Dia fins a’ del dia últim de l'esmentat mes, o, si escau, a través de diferents registres parcials que completen, entre tots, el mes del qual es tracta.

 • Si el treballador no ha estat en situació d'alta durant tot el mes, sinó que ha estat en situació d'alta amb un únic període durant l'esmentat mes, l'actuació podrà ser la mateixa a la indicada en el punt anterior, encara que el període delimitat pels camps ‘Dia des de’ i ‘Dia fins a’ no podrà excedir del període d'alta del treballador en el mes al qual fan referència els dies treballats.

 • Si el treballador no ha estat en situació d'alta durant tot el mes, sinó que ha estat en situació d'alta amb diversos períodes no consecutius, s'hauran d'incorporar al menys tants períodes de dies de treball com períodes d'alta que hagi tingut el treballador, i, si escau, es podran anotar per a algun dels períodes d'alta registres parcials que completin, entre tots, el període d'alta del qual es tracta.

Així mateix, els dies treballats corresponents al mes en el qual el treballador causi baixa es podran anotar en el mateix moment en què se sol·liciti la baixa del treballador.

Per poder anotar aquests dies efectivament treballats s'han realitzat les modificacions següents:

 • Nova transacció ‘Dies treballats en contractes a temps parcial’

A través d'aquesta transacció, es permet l'anotació, modificació i eliminació dels dies de treball mes a mes.
 

En seleccionar aquesta opció al menú principal d'afiliació en línia, apareix la pantalla següent:

Pantalla per a l'anotació dels dies treballats. Després d'introduir les dades d'afiliació es pot seleccionar una de les 3 opcions següents: alta, modificació o eliminació.

 

En aquesta pantalla s'hauran d'introduir les dades identificatives del treballador i de l'empresa, i el mes i l'any els dies treballats dels quals es volen comunicar, i l'acció a realitzar (alta, modificació o eliminació).

Un cop superades les validacions, es mostrarà la pantalla següent:

Pantalla que apareix en prémer l'opció Alta a la finestra de dies treballats. Es mostren les caselles per emplenar intervals de dates en el mes i nombre de dies treballats.


En aquesta pantalla s'ha d'anotar per al període indicat mitjançant els camps de ‘Dia des de’ i ‘Dia fins a’, el nombre de dies en el qual el  treballador realitza l'activitat laboral, en el camp ‘Dies de treball’.
  
Si no se superen les validacions apareixeran els possibles errors per cada línia que s'hagi emplenat i és necessari posicionar-se en la casella de l'error i prémer el botó d'“Ajuda” per tal que ens informi de la descripció corresponent al codi d'error que hi apareix.

 • Nou camp a les baixes dels treballadors

Els dies treballats corresponents al mes en el qual el treballador causi baixa es podran anotar en el mateix moment en què se sol·liciti la baixa del treballador, i per fer-ho s'ha incorporat el nou camp ‘Dies treballats’ en les baixes de treballadors.

El contingut del camp ‘Dies treballats’ en les baixes de treballadors farà referència sempre al nombre de dies treballats pel treballador durant el mes en el qual causi baixa el treballador en l'empresa.

Per a la resolució de les consultes o els dubtes que es puguin plantejar respecte a l'emplenament d'aquesta nova dada de ‘Dies treballats’ els empresaris podran dirigir-se a les entitats següents i pels mitjans que s'indiquen en cada cas:

 • Qüestions de caràcter tècnic d'emplenament de la dada requerida a través del Sistema RED: A la TGSS  a través de les vies habituals de resolució de problemes tècnics.

 • Qualsevol altra qüestió que no tingui caràcter tècnic: Al Servei Públic d'Ocupació Estatal a través de:

  • Telèfon de les Direccions Provincials de l'esmentat organisme.
  • Servei d'atenció telefònica 901119999
  • La xarxa d'oficines de l'esmentat organisme, quan s'opti per plantejar la qüestió de forma presencial.


    

Complementary Content
${loading}