Proteccion de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

 

Institut Nacional de la Seguretat Social

C/ Padre Damián, 4

CP 28036 Madrid, ESPANYA

https://sede.seg-social.gob.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Com pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades?

 

Adreça del Servici Jurídic d’Administració de la Seguretat Social

C/ Sagasta, 13 sisena planta

CP 28004 Madrid, ESPANYA

delegado.protecciondatos@seg-social.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què utilitzarem les seues dades?


Les seues dades es tractaran amb la finalitat principal de resoldre esta sol·licitud i gestionar, si escau, la prestació reconeguda.

El tractament de les seues dades de contacte tindrà com a finalitat la realització de comunicacions i la remissió d’informació en matèria de Seguretat Social.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguen necessàries per gestionar la seua prestació o les dels seus possibles beneficiaris, i també per a altres finalitats d’arxivament i estadística pública.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?


El tractament de les dades es farà sobre la base de l’exercici de poders públics autoritzat per una norma legal (art. 66, 71, 72, 77 i concordants Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, d’ara endavant, TRLGSS).

Pel que fa a les comunicacions i la tramesa d’informacions en matèria de Seguretat Social, el tractament estarà legitimat pel seu consentiment. La negativa a atorgar-lo suposarà que no podrà rebre este tipus de trameses, si bé no impedirà que li puguem informar a través dels canals esmentats de l’estat de les seues sol·licituds. També li informem que no està obligat a facilitar la seua adreça electrònica i número de telèfon mòbil i que, si no els facilita, això no impedirà el tràmit de la seua sol·licitud.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

A qui comunicarem les seues dades?


Les dades personals obtingudes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social a l’exercici de les seues funcions tenen caràcter reservat i només s’utilitzaran per a les finalitats encomanades legalment, i no es podran cedir o comunicar a tercers, llevat que la cessió o comunicació tinga per objecte algun dels supòsits previstos expressament a l’article 77 del TRLGSS, així com en els supòsits indicats en qualsevol altra norma de rang legal.

Si es tracta d’una sol·licitud basada en normativa internacional, les seues dades es podran cedir als organismes estrangers competents per al tràmit de la sol·licitud.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades personals?


Respecte de les dades personals proporcionades, pot exercir en qualsevol moment i en els termes establits per la normativa de protecció de dades els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, o bé retirar el consentiment prestat per al tractament en els casos que haguera estat requerit, tot això mitjançant un escrit presentat a un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), o per correu postal o a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, davant del Delegat de Protecció de Dades les dades de la qual es troben al segon apartat d’esta taula.

L'informem que en cas de considerar que el seu requeriment no ha sigut atès oportunament, te la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROCEDÈNCIA

Com obtenim les seues dades personals?


A més de les dades que ens ha facilitat en la sol·licitud, obtenim altres dades personals d’altres administracions i entitats en compliment de la normativa i a fi d’agilitar i facilitar l’actuació administrativa. Estos accessos a dades estan emparats en normes amb rang de llei.


Complementary Content
${loading}