Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Bonificacions hostaleria

Bonificacions per a treballadors fixos discontinus d’empreses pertanyents als sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. (Article 13 del Reial Decret Llei 7/2020)


1. Quines empreses es poden aplicar la bonificació esmentada?

Les empreses, llevat de les que pertanyen al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i l’hostaleria, sempre que es troben vinculades al sector esmentat del turisme, que generen activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que inicien o mantinguen l’alta durant els mesos esmentats amb l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

2. En què consistix la bonificació?

La bonificació serà del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, Fogasa i formació professional.

3. Es pot aplicar esta bonificació a tot el territori nacional?

La bonificació regulada a l’article 13 del Reial Decret Llei 7/2020  i prorrogada en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei  25/2020 serà d’aplicació a tot el territori nacional per als mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre del 2020,  excepte a les Comunitats Autònomes de les Illes Balears i les Canàries, on durant els mesos de febrer i març del 2020 serà d’aplicació la bonificació establerta a l’Article 2 del Reial decret llei 12/2019 d’11 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

4. Quines actuacions s’han de fer perquè es calcule la bonificació en la liquidació de quotes?

Perquè resulte d’aplicació la bonificació establerta per a este col·lectiu, es requerix per part de l’empresa la prèvia presentació de la declaració responsable. Esta  declaració responsable consistix en l’anotació del valor 017-TURISME-COMERÇ-HOSTALERIA.C/FIX.DISCONT.TURISMHOST.C.FIX.D- en el camp CAUSA DE PECULIARITAT DE CONTIZACIÓN, respecte de cada CCC i mes de meritació afectat.
La presentació de les declaracions responsables a què es referix este article s’ha de fer a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), regulat a l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.

Addicionalment, s’ha d’informar, respecte als treballadors als quals resulte d’aplicació, el valor 420 en el camp TIPUS SITUACIÓ ADDICIONAL, amb les particularitats següents:

 • Treballadors d’empreses no establertes a les Comunitats Autònomes de les Illes Balears i les Canàries durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2020 (RDL 7/2020 i RDL 25/2020):
  • N’hi haurà prou amb la comunicació d’un únic registre amb TIPUS de SAA 420 amb DATA DES DEL mes de febrer. També hi ha la possibilitat de crear un registre TIPUS SAA 420 a cadascun dels mesos bonificats. És a dir, es podran anotar de manera independent entre si.
 • Treballadors d’empreses establertes a les Comunitats Autònomes de les Illes Balears i les Canàries:
  • S’exclou d’esta norma (RDL 7/2020)  la incentivació dels mesos de febrer i març a les empreses establertes a les Comunitats Autònomes de les Illes Balears i les Canàries, ja bonificats de conformitat amb el que s’establix a l’Article 2 del Reial Decret Llei 12/2019, d’11 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook.
  • A l’empara del Reial Decret Llei 7/2020 i del Reial Decret Llei 25/2020, els resulten d’aplicació les bonificacions corresponents als mesos d’abril, maig i juny, juliol, agost, setembre i octubre del 2020. Per a identificar estos treballadors d’alta entre els mesos d’abril i juny del 2020, n’hi haurà prou amb la comunicació feta, en el seu moment, del valor 420 del camp TIPUS SAA amb DATA DES DEL mes de febrer o març. No obstant això, tal com ja s’ha indicat, també hi ha la possibilitat de comunicació d’un registre TIPUS SAA 420 a cadascun dels mesos bonificats.


5. Qui ha d’anotar el valor 017 al camp CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ?

Les empreses han d’anotar el valor 017 - TURISME-COMERÇ- HOSTALERIA C/FIX. DISCONT., a través del SISTEMA RED, en aquells CCC amb valor 79xx al camp ACTIVITAT ECONÒMICA (CNAE).


En canvi, els usuaris de la  Tresoreria General de la Seguretat Social o ISM poden anotar este valor en els CCC amb activitats enquadrades al sector del comerç i a hostaleria (55xx i 56xx) del camp CNAE.


Com a excepció, aquelles empreses amb CCC pertanyents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden anotar als registres el valor 017 al camp CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ per als CCC amb valors de CNAE. 79xx, 46xx, 47xx, 55xx i 56xx.

6. Quan serà possible anotar el valor esmentat?

 • Este valor es podrà anotar a partir del dia 25 de març.
 • Per als mesos de febrer i març del 2020, el termini per a la comunicació s’ampliarà fins al dia 29 d’abril de 2020.
 • I per a abril, maig i juny del 2020, els terminis de comunicació seran els següents:
  Comunicació prèvia: fins a 60 dies de la DATA DES DEL registre amb TIPUS SAA 420
  Resta de comunicacions: Durant tot el mes natural corresponent a la DATA DES DEL i fins al penúltim dia del termini reglamentari d’ingrés.

7. He de fer alguna altra actuació perquè es calcule la bonificació a la liquidació de quotes?

No, esta bonificació la calcularà automàticament el sistema, una vegada s’haja comunicat la situació addicional 420. En el supòsit que la liquidació ja estiguera confirmada, haurà de mecanitzar la situació addicional i sol·licitar la rectificació de la liquidació perquè s’aplique la bonificació a la liquidació esmentada.

En el supòsit que, en el moment en què estigue disponible l’anotació del valor 420, no s’haja pogut dur a terme l’actuació indicada en el paràgraf anterior, es podrà sol·licitar la devolució de quotes corresponent.

8. Què suposa l’anotació d’este valor?

L’anotació, per part dels autoritzats RED, dels registres amb valor 420 constituïx una declaració responsable que es complixen tots i cada un dels requisits exigits per a l’accés al benefici en qüestió i no es presenta cap de les exclusions que determinarien el no-accés a este.

Únicament s’han d’anotar els registres amb valor 420 quan es presenten totes i cadascuna de les condicions i els requisits exigits a l’esmentat article 13 del Reial Decret Llei 7/2020 o disposició addicional quarta del  Reial Decret Llei 25/2020, així com a la resta de normativa d’aplicació per a l’accés i el manteniment a les deduccions de quotes, i també quan no es presente qualsevol de les exclusions aplicables al benefici de què es tracta.

Complementary Content
${loading}