Incapacitat temporal: informació per a empreses

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

2. L’empresa ha de comunicar per sistema DELT@ els processos de baixa mèdica en els casos de COVID-19?

 • No, ja que la contingència és malaltia comuna, amb independència que el seu tractament a l’efecte de la prestació econòmica siga com a derivada d’accident de treball.
 • No obstant això, excepcionalment, en els casos en què la malaltia haja estat contreta amb causa exclusiva en la realització del treball, en els termes que conté la Llei General de la Seguretat Social, sí que serà considerada contingència d’accident de treball a tots els efectes i, en este cas, sí que s’ha de comunicar mitjançant el sistema DELT@, com es fa habitualment.


4. A quina entitat correspon el pagament de la incapacitat temporal en estos supòsits?

 • El salari íntegre del dia de la baixa serà a càrrec de l’empresari, independentment que hi haja hagut, o no, prestació laboral efectiva el dia de la baixa mèdica.
 • A partir de l’endemà, la incapacitat temporal serà a càrrec de l’entitat que protegisca la contingència professional dels treballadors de l’empresa.


5. Com procedirà l’empresa si un treballador l’informa de l’existència d’un procés d’incapacitat temporal per COVID-19, sense aportar-li el comunicat de baixa?

 • Els efectes de  l’existència del procés d’incapacitat temporal només existiran quan  el comunicat haja estat expedit pel Servici Públic de Salut competent.
 • L’empresa ha de verificar, amb periodicitat diària, l’existència dels comunicats de baixa, confirmació o alta expedits pels Servicis Públics de Salut respecte dels seus treballadors en el Servici INSS-EMPRESES (FIE), sense necessitat d’esperar que el treballador li aporte la còpia dels comunicats esmentats, informació que prevaldrà sobre qualsevol altra de rebuda fins eixe moment.
 • Les empreses poden accedir al Servici FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la Seguretat Social a l’enllaç següent.


6. A partir de quin moment l’empresa haurà d’abonar la prestació en el cas de processos d’incapacitat temporal per COVID-19?

 • Mentre no s’emeta el comunicat mèdic de baixa, no s’iniciaran les actuacions de l’empresa tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal.
 •  Si l’empresa té un comunicat de baixa aportat pel treballador, ha d’actuar atenent a la data de baixa, indicador de recaiguda i contingència que hi figure.
 • No obstant això, l’empresa ha de verificar, amb periodicitat diària, l’existència dels comunicats de baixa, la confirmació o l’alta expedits pels Servicis Públics de Salut respecte dels seus treballadors en el Servici INSS-EMPRESES (FIE), sense necessitat d’esperar que el treballador li aporte la còpia dels comunicats esmentats. La informació que consta al Servici INSS-EMPRESES (FIE) prevaldrà sobre qualsevol altra de rebuda fins eixe moment.
 • L’empresa ha d’abonar la prestació a la persona treballadora a partir d’eixe moment, i des de la data de baixa inicial, com a derivada d’accident de treball.
 • Les empreses poden accedir al Servici FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la Seguretat Social a l’enllaç següent.

 


7. Com procedirà l’INSS quan reba del Servici Públic de Salut un comunicat de baixa d’un procés per COVID-19?

 • En el moment en què en l’INSS reba la còpia del comunicat de baixa emés pel Servici Públic de Salut per contingències comunes, automàticament transformarà en les seues aplicacions informàtiques i bases de dades la contingència a accident de treball.  
 • La informació indispensable per a la tramitació d’estos processos serà comunicada a tots els interlocutors que tenen competència (empresa, ISM, Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • Esta transformació automàtica generarà una comunicació a l’empresa, a través del fitxer FIE INSS-EMPRESES, comunicació que preval sobre qualsevol altra informació.  
 • Les empreses poden accedir al Servici FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la seguretat social a l’enllaç següent.    

8. Com s’aplica la normativa de protecció de dades a les comunicacions a l’empresa?

D’acord amb la normativa de protecció de dades, en cap cas no es facilita a les empreses o als seus representants informació sobre la naturalesa patològica o diagnòstic d’un procés d’incapacitat temporal que afecte una persona treballadora, per la qual cosa en el FIE INSS-EMPRESES no constarà en cap cas esta informació.


Complementary Content
${loading}