Incapacitat temporal: informació per a empreses

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

2. L’empresa ha de comunicar per sistema DELT@ els processos de baixa mèdica en els casos de COVID-19?

 • No, ja que la contingència és malaltia comuna, amb independència que el seu tractament a l’efecte de la prestació econòmica sigui com a derivada d’accident de treball.
 • No obstant això, excepcionalment, en els casos en què la malaltia hagi estat contreta amb causa exclusiva en la realització del treball, en els termes que conté la Llei General de la Seguretat Social, sí que serà considerada contingència d’accident de treball a tots els efectes i, en aquest cas, sí que s’ha de comunicar mitjançant el sistema DELT@, com es fa habitualment.


4. A quina entitat correspon el pagament de la incapacitat temporal en aquests supòsits?

 • El salari íntegre del dia de la baixa serà a càrrec de l’empresari, independentment que hi hagi hagut, o no, prestació laboral efectiva el dia de la baixa mèdica.
 • A partir de l’endemà, la incapacitat temporal serà a càrrec de l’entitat que protegeixi la contingència professional dels treballadors de l’empresa.


5. Com procedirà l’empresa si un treballador l’informa de l’existència d’un procés d’incapacitat temporal per COVID-19, sense aportar-li el comunicat de baixa?

 • Els efectes de  l’existència del procés d’incapacitat temporal només existiran quan  el comunicat hagi estat expedit pel Servei Públic de Salut competent.
 • L’empresa ha de verificar, amb periodicitat diària, l’existència dels comunicats de baixa, confirmació o alta expedits pels Serveis Públics de Salut respecte dels seus treballadors en el Servei INSS-EMPRESES (FIE), sense necessitat d’esperar que el treballador li aporti la còpia dels comunicats esmentats, informació que prevaldrà sobre qualsevol altra de rebuda fins aquell moment.
 • Les empreses poden accedir al Servei FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la Seguretat Social a l’enllaç següent.


6. A partir de quin moment l’empresa haurà d’abonar la prestació en el cas de processos d’incapacitat temporal per COVID-19?

 • Mentre no s’emeti el comunicat mèdic de baixa, no s’iniciaran les actuacions de l’empresa tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal.
 •  Si l’empresa té un comunicat de baixa aportat pel treballador, ha d’actuar atenent a la data de baixa, indicador de recaiguda i contingència que hi figuri.
 • No obstant això, l’empresa ha de verificar, amb periodicitat diària, l’existència dels comunicats de baixa, la confirmació o l’alta expedits pels Serveis Públics de Salut respecte dels seus treballadors en el Servei INSS-EMPRESES (FIE), sense necessitat d’esperar que el treballador li aporti la còpia dels comunicats esmentats. La informació que consta al Servei INSS-EMPRESES (FIE) prevaldrà sobre qualsevol altra de rebuda fins aquell moment.
 • L’empresa ha d’abonar la prestació a la persona treballadora a partir d’aquell moment, i des de la data de baixa inicial, com a derivada d’accident de treball.
 • Les empreses poden accedir al Servei FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la Seguretat Social a l’enllaç següent.

 


7. Com procedirà l’INSS quan rebi del Servei Públic de Salut un comunicat de baixa d’un procés per COVID-19?

 • En el moment en què en l’INSS rebi la còpia del comunicat de baixa emès pel Servei Públic de Salut per contingències comunes, automàticament transformarà en les seves aplicacions informàtiques i bases de dades la contingència a accident de treball.  
 • La informació indispensable per a la tramitació d’aquests processos serà comunicada a tots els interlocutors que hi tenen competència (empresa, ISM, Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • Aquesta transformació automàtica generarà una comunicació a l’empresa, a través del fitxer FIE INSS-EMPRESES, comunicació que preval sobre qualsevol altra informació.  
 • Les empreses poden accedir al Servei FIE INSS-EMPRESES a la pàgina web de la seguretat social a l’enllaç següent.    

8. Com s’aplica la normativa de protecció de dades a les comunicacions a l’empresa?

D’acord amb la normativa de protecció de dades, en cap cas no es facilita a les empreses o als seus representants informació sobre la naturalesa patològica o diagnòstic d’un procés d’incapacitat temporal que afecti una persona treballadora, per la qual cosa en el FIE INSS-EMPRESES no constarà en cap cas aquesta informació.


Complementary Content
${loading}