Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Prestacións familiares

Nunha familia monoparental, na que vive a nai cos fillos, téñense en conta os ingresos do pai para ter dereito á asignación por fillo ao seu cargo?

A prestación familiar por fillo a cargo está supeditada a non superar un límite determinado de ingresos, téndose en conta só os ingresos do proxenitor que convive na unidade familiar.

Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio, compútase a pensión compensatoria para o cónxuxe fixada na correspondente resolución xudicial.

Se unha persoa está a percibir unha prestación por fillo a cargo, continúa percibindo a prestación se o fillo comeza a traballar e percibir un salario?

Considérase que o fillo ou o menor acollido está a cargo do beneficiario, aínda cando realice un traballo lucrativo, por conta allea ou propia, sempre que continúe convivindo co beneficiario da prestación e que os ingresos percibidos por aquel en concepto de rendementos do traballo non superen o 100% do salario mínimo interprofesional vixente en cada momento, en cómputo anual.

Se os ingresos do fillo fosen superiores aos do parágrafo anterior, extinguirase a prestación económica por cesamento na dependencia económica do causante (fillo) respecto do beneficiario.

Considérase como cotizado á Seguridade Social o período de excedencia gozado durante 6 meses para coidar ao fillo tras a baixa de maternidade?

O período computable como efectivamente cotizado será o correspondente aos 3 primeiros anos do período de excedencia do que goce o traballador, de acordo co |art.  46.3 do Estatuto dos Traballadores, para o coidado de cada fillo ou menor acollido.
 
No suposto de que non cheguen a gozarse completamente os períodos sinalados nos apartados anteriores, só se computará como cotizado o período efectivamente gozado.

No caso de adopción de dous nenos nacidos fóra de España, existe dereito á prestación por adopción múltiple?

Para causar dereito á prestación por adopción múltiple, considérase producido en España o nacemento ou a adopción que teña lugar no estranxeiro cando se acredite que o fillo se integrou de maneira inmediata nun núcleo familiar con residencia en territorio español.

 
Complementary Content
${loading}