Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Desocupació

1. De quines mesures específiques de protecció per desocupació disposen els treballadors afectats per ERTO?

 • Del reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguen el període d’ocupació cotitzat mínim necessari per a això.

 • No computarà el temps en què es perceba la prestació de desocupació de nivell contributiu que porte la seua causa immediata en les circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits.

2. Què passa amb les persones treballadores afectades si en el moment de l’adopció de la decisió empresarial tenen suspés un dret anterior a prestació o subsidi de desocupació?

Igualment se’ls reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació.

3. Amb quina quantia es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per desocupació?

La quantia serà el 70 % de la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no n’hi ha, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

4. Amb quina duració es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per desocupació?

La duració de la prestació s’estendrà fins a l’acabament del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball que s’origina.

5. Per a persones sòcies treballadores de cooperatives, hi ha alguna protecció específica?

S’acorden les mateixes mesures que per a treballadors afectats per un ERTO a aquelles persones que tinguen la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives que hagen cotitzat per desocupació.

6. S’atorga alguna protecció específica per als treballadors fixos discontinus?

Als treballadors i treballadores fixos discontinus que hagen vist suspesos els seus contractes de treball com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver-se presentat esta circumstància extraordinària, hagueren sigut d’activitat, se’ls reposarà la prestació de desocupació fins a 90 dies  quan tornen a trobar-se en situació legal de desocupació.

8. Què passa amb les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi de desocupació si es realitzen fora dels terminis establits legalment?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no implicarà que es reduïsca la duració del dret a la prestació corresponent.

9. Què he de fer si sóc beneficiari de subsidi de desocupació i he de presentar una sol·licitud de pròrroga juntament amb la documentació acreditativa del manteniment dels requisits d’accés?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries es prorrogarà d’ofici per l’entitat gestora, per la qual cosa l’interessat no haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga.

Tal com establix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, esta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decidisca prorrogar-lo mitjançant reial decret llei. Per tant, fins que transcórrega un mes des de la data d’acabament de l’estat d’alarma, l’ISM prorrogarà d’ofici tots els subsidis susceptibles de pròrroga, sempre que el dret semestral previ s’haja exhaurit després del dia 31 de gener.

Transcorregut el mes següent a l’acabament de l’estat d’alarma, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de la pròrroga del subsidi en els termes establits a l’article 276.2 del TRLGSS.

10. Què he de fer si sóc perceptor del subsidi per a treballadors majors de cinquanta-dos anys i he de presentar davant de l’entitat gestora la declaració de rendes?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no s’interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social encara que la presentació de la preceptiva declaració anual de rendes es realitze fora del termini establit legalment.

Tal com establix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, esta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decidisca prorrogar-lo mitjançant reial decret llei.

Durant el període assenyalat al paràgraf anterior, el pagament dels subsidis per a majors de 52 anys i la cotització a la Seguretat Social es mantindrà per l’ISM, encara que els seus beneficiaris no realitzen la declaració anual de rendes. Això s’aplicarà a tots aquells subsidis en els quals els dotze mesos des de la data del naixement del dret o des de la data de la seua última represa s’hagen complit el dia 23 de febrer de 2020 o posteriorment.

Transcorregut el període esmentat, les persones beneficiàries del subsidi per a majors de 52 anys han de presentar la declaració anual de rendes en els termes establits a l’article 276.3 del TRLGSS. En el cas d’aquelles persones que hagueren hagut de presentar la declaració durant la vigència de l’estat d’alarma, se’ls citarà per formalitzar la declaració.

11. M’he d’inscriure com a demandant d’ocupació per a sol·licitar la prestació o subsidi de desocupació si no estic en un ERTO?

Els servicis autonòmics d’ocupació estan adoptant mesures per a permetre la inscripció telefònica o per canal web. Comprove les instruccions del servici públic d’ocupació de la seua comunitat autònoma per a la renovació o l’alta de la demanda d’ocupació.

12. Quina és l’entitat gestora competent?

Depenent del règim de seguretat social en què es trobe, serà el SEPE o l’ISM per als treballadors del mar.

7. Com se sol·licita la prestació de desocupació

14. Com comunicar les modificacions ERTO

A continuació, trobarà una Guia Bàsica per comunicar les MODIFICACIONS  que es realitzen sobre els ERTO, degudes a la incorporació progressiva de l’activitat:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Puc donar de baixa de l’ERTO algun treballador que hi estava inclòs?

Sí, així que es vagen incorporant al treball, els pot donar de baixa de l’ERTO, però mantenint-los en l’ocupació.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020

17. Informació sobre el procediment de sol·licitud per part de les empreses

En la documentació adjunta pot descarregar els documents següents:

 • Full informatiu
 • Plantilla sol·licitud col·lectiva ERTO RD llei 30/2020
 • Plantilla sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur per fi de campanya dels treballadors fixos-discontinus-RD-llei 30/2020
En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Hoja informativa Descargar documento Hoja informativa. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,321 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,162 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,160 KB) 09/10/2020

16. Quines noves mesures s'han aprovat per als treballadors fixos discontinus en l’article 9 del Reial decret llei 30/2020.

S’establix una nova prestació extraordinària per a les persones  treballadores fixes discontínues i per a qui realitze treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes, la duració de la qual serà fins al dia 31 de gener de 2021. Podran acollir-se a esta nova prestació:

 • Els qui deixen d’estar afectats per un ERTO COVID per a assolir la data en la qual haguera finalitzat el seu període d’activitat. En este cas, l’empresa ha de presentar una sol·licitud col·lectiva en nom dels seus treballadors i treballadores. Se’ls reconeixerà esta prestació ordinària encara que tinguen prou cotitzacions per a accedir a la prestació contributiva ordinària.

 • Les persones treballadores que siguen o hagen sigut beneficiàries d’una o algunes de les mesures que preveuen les lletres b) a d) de l’article 25.6 del Reial decret llei 8/2020 si una vegada esgotades abans del dia 31 de gener de 2021 continuen aturades i sense dret a percebre prestacions d’atur de nivell contributiu ni assistencial. En este cas seran les mateixes persones treballadores qui han de presentar la sol·licitud.

15. Quines noves mesures s'han aprovat en desocupació en l’aplicació dels ERTO COVID-19 com a conseqüència del RD-LLEI 30/2020.

A les persones treballadores afectades per ERTO derivats de la COVID-19, els dies que perceben la prestació contributiva a partir del dia 1 d’octubre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021 se’ls restaran de la duració de les prestacions que se’ls reconeguen posteriorment la data d’inici de les quals siga anterior a l’1 d’octubre de 2026.

Tanmateix, no es realitzarà este consum a qui accedisca a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022 per haver finalitzat un contracte de duració determinada o per haver sigut acomiadat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per qualsevol altre motiu si l’acomiadament és improcedent.

La quantia de la prestació serà el 70 % de la base reguladora, sense perjuí de les quanties màximes i mínimes de les prestacions per desocupació, i amb independència que s’hagen percebut més de 180 dies de prestació.

A partir del 30 de setembre de 2020 no es deduirà de la quantia de les prestacions reconegudes a les persones afectades per ERTO la part proporcional a les hores treballades en altres llocs de treball que mantinguen en la data en què van ser afectats per l’ERTO.

 • Les persones treballadores afectades per ERTO a qui s’haja deduït de l’import de la seua prestació la part proporcional al temps treballat en altres llocs de treball tenen dret a una compensació econòmica en un sol pagament.
 • Les empreses amb persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació tramitats conforme al que preveuen els articles 22 o 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que estiguen vigents a 30 de setembre de 2020, hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació abans del dia 20 d’octubre de 2020. Les empreses hauran de remetre l'arxiu amb els períodes d’activitat (XML) dels treballadors el mes de setembre de 2020, abans del 20 d’octubre.
 • Les empreses que en els procediments de regulació temporal d’ocupació  per les causes que preveu l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, comuniquen a l’autoritat laboral la seua decisió a partir del 30 de setembre de 2020, hauran de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini dels quinze dies hàbils següents a la data  de la situació legal de desocupació. A estes persones treballadores se’ls reconeixerà la prestació que preveu l’article 25.1 del Reial decret llei 8/2020 com a màxim fins al 30 de gener de 2021 encara que manquen de prou cotització per a això.
 • Les persones afectades pels ERTO que regulen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i les que s’hagen vist afectades a partir del dia 1 de juliol, o ho siguen a partir del dia 1 d’octubre de 2020 per expedients de regulació temporal d’ocupació a causa de força major derivades de la COVID-19 com a conseqüència de l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció (rebrots) podran percebre o continuar percebent fins el 31 de gener de 2021 la prestació per desocupació que preveu l’apartat 1 a) de l’article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, encara que manquen de prou cotitzacions per a això, sempre que l’inici de la relació laboral o societària haja sigut anterior al 18 de març de 2020.
Complementary Content
${loading}