Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Desemprego

1. Con que medidas específicas de protección por desemprego contan os traballadores afectados por ERTE?

 • O recoñecemento do dereito á prestación contributiva por desemprego, aínda que carezan do período de ocupación cotizada mínimo necesario para iso.

 • Non computará o tempo en que se perciba a prestación por desemprego de nivel contributivo que traia a súa causa inmediata nas circunstancias extraordinarias, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos.

2. Que pasa coas persoas traballadoras afectadas se no momento da adopción da decisión empresarial suspendesen un dereito anterior a prestación ou subsidio por desemprego?

Igualmente se lles recoñecerá un novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

3. Con que contía se recoñecerá o novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

A contía será o 70% da media das bases dos últimos 180 días cotizados ou, no seu defecto, do período de tempo inferior, inmediatamente anterior á situación legal de desemprego, traballados ao abeiro da relación laboral afectada polas circunstancias extraordinarias que orixinaron directamente a suspensión do contrato ou a redución da xornada de traballo.

4. Con que duración se recoñecerá o novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

A duración da prestación estenderase ata a finalización do período de suspensión do contrato de traballo ou de redución temporal da xornada de traballo das que trae causa.

5. Para persoas socias traballadoras de cooperativas existe algunha protección específica?

Acórdanse as mesmas medidas que para traballadores afectados por un ERTE a aquelas persoas que teñan a condición de socias traballadoras de sociedades laborais e de cooperativas que cotizasen por desemprego.

6. Outórgase algunha protección específica para os traballadores fixos descontinuos?

Aos traballadores e traballadoras fixos descontinuos que visen suspendidos os seus contratos de traballo como consecuencia do impacto do COVID-19 durante períodos que, en caso de non concorrer a devandita circunstancia extraordinaria, fosen de actividade, repoñeráselles a prestación por desemprego ata 90 días,  cando volvan encontrarse en situación legal de desemprego.

8. Que pasa coas solicitudes de alta inicial ou de retomar a prestación e o subsidio por desemprego se se realizan fóra dos prazos establecidos legalmente?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, non implicará que se reduza a duración do dereito á prestación correspondente.

9. Que teño que facer se son beneficiario de subsidio de desemprego e teño que presentar unha solicitude de prórroga xunto coa documentación acreditativa do mantemento dos requisitos de acceso?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, prorrogarase de oficio pola entidade xestora, polo que o interesado non terá que presentar a solicitude de prórroga.

Tal como establece a disposición final décima do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, esta medida manterase en vigor ata un mes despois do fin da vixencia da declaración do estado de alarma, salvo que o Goberno decidise prorrogala mediante real decreto-lei, polo tanto, ata que transcorra un mes dende a data de finalización do estado de alarma, o ISM prorrogará de oficio todos os subsidios susceptibles de prórroga, sempre que o dereito semestral previo se esgotase con posterioridade ao día 31 de xaneiro.

Transcorrido o mes seguinte á finalización do estado de alarma, os beneficiarios deberán presentar a solicitude da prórroga do subsidio nos termos establecidos no artigo 276.2 do TRLGSS.

10. Que teño que facer se son perceptor do subsidio para traballadores maiores de cincuenta e dous anos e teño que presentar ante a entidade xestora a declaración de rendas?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, non se interromperá o pagamento do subsidio e da cotización á Seguridade Social aínda cando a presentación da preceptiva declaración anual de rendas se realice fóra do prazo establecido legalmente.

Tal como establece a disposición final décima do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, esta medida manterase en vigor ata un mes despois do fin da vixencia da declaración do estado de alarma, salvo que o Goberno decidise prorrogala mediante real decreto-lei.

Durante o período sinalado no parágrafo anterior, o pagamento dos subsidios para maiores de 52 anos e a cotización á Seguridade Social manterase polo ISM aínda que os seus beneficiarios non realicen a declaración anual de rendas. Isto aplicarase a todos aqueles subsidios nos que os doce meses dende a data do nacemento do dereito ou dende a data do seu último restablecemento se cumprisen o día 23 de febreiro de 2020 ou con posterioridade.

Transcorrido o período citado as persoas beneficiarias do subsidio para maiores de 52 anos deberán presentar a declaración anual de rendas nos termos establecidos no artigo 276.3 do TRLGSS. No caso daquelas persoas que debesen presentar a declaración durante a vixencia do estado de alarma, citaráselles para formalizar a devandita declaración.

11. Teño que inscribirme como demandante de emprego para solicitar a prestación ou subsidio por desemprego se non estou nun ERTE?

Os servizos autonómicos de emprego están adoptando medidas para permitir a inscrición telefónica ou por canle web. Comprobe as instrucións do servizo público de emprego da súa comunidade autónoma para a renovación ou a alta da demanda de emprego.

12. Quen é a entidade xestora competente?

Dependendo do réxime de seguridade social en que se encontre será o SEPE ou o ISM para os traballadores do mar.

7. Como se solicita a prestación por desemprego

14. Como comunicar as modificacións ERTE

A continuación encontrará unha Guía Básica para comunicar as MODIFICACIÓNS  que se realicen sobre os ERTE, debidas á incorporación progresiva da actividade:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Podo dar de baixa no ERTE algún traballador que se encontraba incluído nel?

Si, segundo se vaian incorporando ao traballo pode ir dándoos de baixa do ERTE, pero manténdolle no emprego.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020

17. Información sobre o procedemento de solicitude por parte das empresas

Na documentación adxunta pode descargar os seguintes documentos:

 • Folla informativa
 • Modelo solicitude colectivo ERTES RD-lei 30/2020
 • Modelo solicitude colectivo de prestacións por desemprego por fin de campaña dos traballadores fixos-descontinuos-RD-lei 30/2020
En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Hoja informativa Descargar documento Hoja informativa. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,321 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,162 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,160 KB) 09/10/2020

16. Que novas medidas foron aprobadas para os traballadores fixos descontinuos no artigo 9 do Real Decreto-lei 30/2020.

Establécese unha nova prestación extraordinaria para as persoas  traballadoras fixas descontinuas e para quen realiza traballos fixos e periódicos que se repitan en datas determinadas, cuxa duración será ata o día  31 de xaneiro de 2021. Poderán acollerse a esta nova prestación:

 • As persoas que deixen de estar afectadas por un ERTE COVID por alcanzar a data na que finalizaría o seu período de actividade. Neste caso, a empresa terá que presentar unha solicitude colectiva en nome dos seus traballadores e traballadoras. Recoñeceráselles esta prestación ordinaria aínda que teñan cotizacións suficientes para acceder á prestación contributiva ordinaria.

 • As persoas traballadoras que sexan ou  fosen beneficiarias dunha ou varias  das medidas previstas nas letras b) a d) do artigo 25.6 do Real Decreto-lei 8/2020 se unha vez esgotadas antes do día 31 de xaneiro de 2021 continúan desempregadas e sen dereito a percibir prestacións por desemprego de nivel contributivo nin asistencial. Neste caso serán as propias persoas traballadoras as que terán que presentar a solicitude.

15. Que novas medidas foron aprobadas en desemprego na aplicación dos ERTEs COVID-19 como consecuencia do RD-LEI 30/2020.

Ás persoas traballadoras afectadas por ERTE derivados do COVID-19, os días que perciban a prestación contributiva  a partir do día 1 de outubro de 2020 e ata o 31 de xaneiro de 2021 restaranse da duración das prestacións que se lles recoñezan posteriormente cuxa data de inicio sexa anterior ao 1 de outubro de 2026.

No entanto, non se realizará ese consumo aos que accedan a unha nova prestación antes do 1 de xaneiro de 2022 por finalización dun contrato de duración determinada ou  por ser despedidos por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción,  ou por calquera outro motivo se o despedimento é improcedente.

A contía da prestación será 70% da base reguladora, sen prexuízo das contías máximas e mínimas das prestacións por desemprego, e con independencia de que se percibisen máis de 180 días de prestación.

A partir do 30 de setembro de 2020 non se deducirá da contía das prestacións recoñecidas ás persoas afectadas por ERTE a parte proporcional ás horas traballadas noutros empregos que manteñan na data en que foron afectados polo ERTE.

 • As persoas traballadoras afectadas por ERTE ás que se deducise do importe da súa prestación a parte proporcional ao tempo traballado noutros empregos teñen dereito a unha compensación económica nun só pagamento.
 • As empresas con persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego tramitados conforme o previsto nos artigos 22 ou 23 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, que estean vixentes o día 30 de setembro de 2020, deberán formular unha nova solicitude colectiva de prestacións por desemprego antes do día 20 de outubro de 2020. As empresas deberán remitir o ficheiro cos períodos de actividade (XML) dos traballadores no mes de setembro de 2020, antes do 20 de outubro.
 • As empresas que nos procedementos de regulación temporal de emprego  polas causas previstas no artigo 23 do Real Decreto- lei 8/2020, do 17 de marzo, comuniquen á autoridade laboral a súa decisión a partir do 30 de setembro de 2020, deberán formular solicitude colectiva de prestacións por desemprego no prazo dos quince días hábiles seguintes á data  da situación legal de desemprego. A estas persoas traballadoras recoñeceráselles a prestación prevista no artigo 25.1 do Real Decreto-lei 8/2020 como máximo ata o 30 de xaneiro de 2021 aínda que carezan de cotización suficiente para iso.
 • As persoas afectadas polos ERTE  regulados nos artigos 22 e 23 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e as que se visen afectadas a partir do día 1 de xullo,  ou que o sexan a partir do día 1 de outubro de 2020 por  expedientes de regulación temporal de emprego por causa de forza maior derivadas do COVID-19 como consecuencia da adopción de novas restricións ou medidas de contención (novos gromos) poderán percibir ou continuar percibindo ata o 31 de xaneiro de 2021 a prestación por desemprego prevista no apartado 1 a) do artigo 25 do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, aínda que carezan de cotizacións suficientes para iso, sempre que o inicio da relación laboral ou societaria fose anterior ao 18 de marzo de 2020.
Complementary Content
${loading}