Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Atur

1. De quines mesures específiques de protecció per atur disposen els treballadors afectats per ERTO?

 • Del reconeixement del dret a la prestació contributiva per atur, encara que manquin del període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

 • No computarà el temps en què es percebi la prestació d’atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata en les circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

2. Què passa amb les persones treballadores afectades si en el moment de l’adopció de la decisió empresarial tenen suspès un dret anterior a prestació o subsidi d’atur?

Igualment se’ls reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per atur.

3. Amb quina quantia es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per atur?

La quantia serà el 70 % de la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no n’hi ha, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal d’atur, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

4. Amb quina durada es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per atur?

La durada de la prestació s’estendrà fins a l’acabament del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball que s’origina.

5. Per a persones sòcies treballadores de cooperatives, hi ha alguna protecció específica?

S’acorden les mateixes mesures que per a treballadors afectats per un ERTO a aquelles persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives que hagin cotitzat per atur.

6. S’atorga alguna protecció específica per als treballadors fixos discontinus?

Als treballadors i treballadores fixos discontinus que hagin vist suspesos els seus contractes de treball com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver-se presentat aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d’activitat, se’ls reposarà la prestació d’atur fins a 90 dies  quan tornin a trobar-se en situació legal d’atur.

8. Què passa amb les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi d’atur si es realitzen fora dels terminis establerts legalment?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

9. Què he de fer si soc beneficiari de subsidi d’atur i he de presentar una sol·licitud de pròrroga juntament amb la documentació acreditativa del manteniment dels requisits d’accés?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries es prorrogarà d’ofici per l’entitat gestora, per la qual cosa l’interessat no haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga.

Tal com estableix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, aquesta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decideixi prorrogar-lo mitjançant reial decret llei. Per tant, fins que transcorri un mes des de la data d’acabament de l’estat d’alarma, l’ISM prorrogarà d’ofici tots els subsidis susceptibles de pròrroga, sempre que el dret semestral previ s’hagi exhaurit després del dia 31 de gener.

Transcorregut el mes següent a l’acabament de l’estat d’alarma, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de la pròrroga del subsidi en els termes establerts a l’article 276.2 del TRLGSS.

10. Què he de fer si soc perceptor del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys i he de presentar davant de l’entitat gestora la declaració de rendes?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no s’interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social encara que la presentació de la preceptiva declaració anual de rendes es realitzi fora del termini establert legalment.

Tal com estableix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, aquesta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decideixi prorrogar-lo mitjançant reial decret llei.

Durant el període assenyalat al paràgraf anterior, el pagament dels subsidis per a majors de 52 anys i la cotització a la Seguretat Social es mantindrà per l’ISM, encara que els seus beneficiaris no realitzin la declaració anual de rendes. Això s’aplicarà a tots aquells subsidis en els quals els dotze mesos des de la data del naixement del dret o des de la data de la seva última represa s’hagin complert el dia 23 de febrer de 2020 o posteriorment.

Transcorregut el període esmentat, les persones beneficiàries del subsidi per a majors de 52 anys han de presentar la declaració anual de rendes en els termes establerts a l’article 276.3 del TRLGSS. En el cas d’aquelles persones que haguessin hagut de presentar la declaració durant la vigència de l’estat d’alarma, se’ls citarà per formalitzar la declaració.

11. M’he d’inscriure com a demandant d’ocupació per sol·licitar la prestació o subsidi d’atur si no estic en un ERTO?

Els serveis autonòmics d’ocupació estan adoptant mesures per permetre la inscripció telefònica o per canal web. Comproveu les instruccions del servei públic d’ocupació de la a comunitat autònoma per a la renovació o l’alta de la demanda d’ocupació.

12. Quina és l’entitat gestora competent?

Depenent del règim de seguretat social en què es trobi, serà el SEPE o l’ISM per als treballadors del mar.

7. Com se sol·licita la prestació d’atur

14. Com comunicar les modificacions ERTO

A continuació, trobareu una Guia Bàsica per comunicar les MODIFICACIONS  que es realitzin sobre els ERTO, degudes a la incorporació progressiva de l’activitat:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Puc donar de baixa de l’ERTO algun treballador que hi era inclòs?

Sí, així que es vagin incorporant al treball, els podeu donar de baixa de l’ERTO, però mantenint-los en l’ocupació.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020

17. Informació sobre el procediment de sol·licitud per part de les empreses

A la documentació adjunta pot descarregar els següents documents:

 • Full informatiu
 • Plantilla sol·licitud col·lectiva ERTOS RD llei 30/2020
 • Plantilla sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur per fi de campanya dels treballadors fixos-discontinus-RD-llei 30/2020
En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Hoja informativa Descargar documento Hoja informativa. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,321 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva ERTES RD-ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,162 KB) 09/10/2020
Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020 Descargar documento Plantilla solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por fin de campaña de los trabajadores fijos-discontinuos-RD-ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,160 KB) 09/10/2020

16. Quines noves mesures han estat aprovades per als treballadors fixos discontinus a l’article 9 del Reial Decret llei 30/2020.

S’estableix una nova prestació extraordinària per a les persones  treballadores fixes discontínues i per a qui realitze treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, la durada de la qual serà fins al dia  31 de gener de 2021. Podran acollir-se a aquesta nova prestació:

 • Els qui deixin d’estar afectats per un ERTO COVID per assolir la data en la qual hagués finalitzat el seu període d’activitat. En aquest cas, l’empresa ha de presentar una sol·licitud col·lectiva en nom dels seus treballadors i treballadores. Se’ls reconeixerà aquesta prestació ordinària encara que tinguin prou cotitzacions per accedir a la prestació contributiva ordinària.

 • Les persones treballadores que siguin o  hagin estat beneficiàries d’una o algunes  de les mesures previstes en les lletres b) a d) de l’article 25.6 del Reial Decret llei 8/2020 si una vegada esgotades abans del dia 31 de gener de 2021 continuen aturades i sense dret a percebre prestacions d’atur de nivell contributiu ni assistencial. En aquest cas seran les mateixes persones treballadores les que han de presentar la sol·licitud.

15. Quines noves mesures han estat aprovades en desocupació en l’aplicació dels ERTOs COVID-19 com a conseqüència del RD-LLEI 30/2020.

A les persones treballadores afectades per ERTO derivats de la COVID 19, els dies que percebin la prestació contributiva  a partir del dia 1 d’octubre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021 se’ls restaran de la durada de les prestacions que se’ls reconeguin posteriorment la data d’inici del qual sigui anterior a l’1 d’octubre de 2026.

Tanmateix, no es realitzarà aquest consum als qui accedeixin a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022 per haver finalitzat un contracte de durada determinada o  per haver estat acomiadats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció,  o per qualsevol altre motiu si l’acomiadament és improcedent.

La quantia de la prestació serà el 70 % de la base reguladora, sense perjudici de les quanties màximes i mínimes de les prestacions per desocupació, i amb independència que s’hagin percebut més de 180 dies de prestació.

A partir del 30 de setembre de 2020 no es deduirà de la quantia de les prestacions reconegudes a les persones afectades per ERTO la part proporcional a les hores treballades en altres llocs de treball que mantinguin en la data en què van ser afectats per l’ERTO.

 • Les persones treballadores afectades per ERTO a qui s’hagi deduït de l’import de la seva prestació la part proporcional al temps treballat en altres llocs de treball tenen dret a una compensació econòmica en un sol pagament.
 • Les empreses amb persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació tramitats conforme al previst als articles 22 o 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, que estiguin vigents a 30 de setembre de 2020, hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació abans del dia 20 d’octubre de 2020. Les empreses hauran de remetre el fitxer amb els períodes d’activitat (XML) dels treballadors el mes de setembre de 2020, abans del 20 d’octubre.
 • Les empreses que en els procediments de regulació temporal d’ocupació  per les causes previstes a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, comuniquin a l’autoritat laboral la seva decisió a partir del 30 de setembre de 2020, hauran de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini dels quinze dies hàbils següents a la data  de la situació legal de desocupació. A aquestes persones treballadores se’ls reconeixerà la prestació prevista a l’article 25.1 del Reial Decret llei 8/2020 com a màxim fins al 30 de gener de 2021 encara que manquin de prou cotització per a això.
 • Les persones afectades pels ERTO  regulats als articles 22 i 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, i les que s’hagin vist afectades a partir del dia 1 de juliol,  o ho siguin a partir del dia 1 d’octubre de 2020 per  expedients de regulació temporal d’ocupació a causa de força major derivades de la COVID 19 com a conseqüència de l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció (rebrots) podran percebre o continuar percebent fins i tot el 31 de gener de 2021 la prestació per desocupació prevista en l’apartat 1 a) de l’article 25 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, encara que manquin de prou cotitzacions per a això, sempre que l’inici de la relació laboral o societària hagi estat anterior al 18 de març de 2020.
Complementary Content
${loading}