Pensions

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. Si tinc en tràmit una pensió, afectarà la situació excepcional d’estat d’alarma motivada per la COVID-19 el tràmit i resolució de la meua pensió?

 • Durant l’estat d’alarma, l’INSS ha continuat tramitant i resolent els expedients de prestacions mitjançant teletreball i/o treball presencial en torns. No obstant això, durant una part important del període d’alarma no s’han emés resolucions, ja que el Servici de Correus ha tingut suspesa la pràctica de notificacions. Els ciutadans amb procediments oberts en tràmit han estat informats, sia per correu electrònic, sia per missatges enviats per SMS al mòbil sobre els avanços dels seus expedients.
 • En data 1 de juny s’han  représ els terminis de tràmit i resolució de tots els procediments en aplicació del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.
 • Per tant, a partir del dia 1 de juny es resoldrà i notificarà la resolució.
 • El termini per interposar reclamació prèvia davant les resolucions que es notifiquen a partir de l’1 de juny es comptarà a partir de la seua notificació. 
 • En cas de resolucions que s'hagueren notificat durant l’estat d’alarma o abans de la declaració de l’estat d’alarma —en este darrer cas, sempre que no hagueren assolit fermesa en la via administrativa—, el termini per a interposar reclamació prèvia es comptarà a  partir de l’1 de juny de 2020.

2. Soc pensionista d’incapacitat permanent i durant l’estat d’alarma venç el termini de reserva de lloc de treball fixat en la meua resolució inicial. Com afecta la meua situació l’estat d’alarma?

  En els casos en què siga previsible una millora del grau d’incapacitat reconegut que permeta la reincorporació al treball, quan hi haja suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball, durant la situació de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues se suspén el termini màxim de dos anys establert per dictar resolució i es reprendrà a partir de l’acabament de l’estat d’alarma.

 • Li remetrem la notificació de la resolució del seu expedient per via postal quan acabe l’estat d’alarma i es normalitzen els servicis postals. Serà a partir d’este moment quan començarà a comptar el termini perquè puga formular reclamació prèvia, si no està d'acord amb la resolució.


3. ¿El pago de pensiones en el extranjero se va a ver afectado por la limitación de movilidad por el COVID 19?

 • Si el pagament de la pensió a l’estranger es fa per transferència bancària, es realitzarà amb normalitat.
 • Al contrari, el pagament de pensions corresponent al mes de març del 2020 mitjançant xec queda suspés en aquells països en els quals les mesures de confinament adoptades amb motiu de la crisi sanitària COVID-19 en fan impossible la distribució. Els xecs retinguts per la Seguretat Social espanyola es reexpediran als seus destinataris així que s’alcen les mesures de limitació de la mobilitat al país de residència.

Els països inicialment afectats per esta limitació són els següents:

 • Bolívia
 • Filipines 
 • Hondures
 • Índia
 • Cuba
 • Els pensionistes que cobraven la pensió per xec poden sol·licitar el canvi en la manera de pagament per transferència per a poder percebre la pensió sense demora.
 • Per a sol·licitar este canvi:

4. Si rep una telefonada que diu que és de la Seguretat Social per a demanar-me que instal·le una aplicació mòbil per a cobrar una prestació, he d’instal·lar eixa aplicació o proporcionar alguna dada?

 • No, el nostre personal funcionari no es posarà en contacte amb vosté en cap cas per a sol·licitar-li la instal·lació d’aplicacions mòbils per a pagaments entre particulars per a pagar-li endarreriments o fer els pagaments ordinaris d’una prestació.
 • Les entitats de la Seguretat Social només emeten pagaments a través d’ingrés en el compte bancari que haja facilitat o mitjançant l’emissió de xec, en els casos previstos per a això.
 • Si rep una telefonada d’eixes característiques, ho pot fer saber a la nostra Entitat adjuntant les dades del telèfon, descripció de la situació i les seues dades de contacte a través de la nostra Bústia de Consultes.
 • IMPORTANT: Si per a enviar-nos alguna sol·licitud o comunicació urgent i inajornable ha utilitzat el servici electrònic habilitat amb caràcter extraordinari sense certificat digital (per motiu de les mesures de contenció de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma), és probable que ens hàgem de posar en contacte amb vosté per a resoldre qualsevol incidència en l'enviament o gestió de la prestació. En estos casos, el funcionari s’identificarà i li podrà donar detalls sobre la comunicació que haja remés i la data de la remissió, com a garantia que es tracta d’una petició de dades oficial i legítima.


5. Si necessite sol·licitar una prestació o una variació sobre una prestació ja reconeguda i no puc firmar el formulari corresponent perquè no dispose d’impressora i/o escàner, com puc fer la sol·licitud?

 • Si disposa de certificat electrònic o cl@ve, utilitze el servici corresponent de la seu electrònica i firme electrònicament la sol·licitud.        
 • Si no disposa de certificat electrònic o cl@ve, pot utilitzar el canal extraordinari sense certificat habilitat
 • En este últim cas, si no disposa de mitjans per a escanejar i/o imprimir i és necessari signar un formulari, pot substituir el requisit de signatura per un escrit que ens ha d’enviar juntament amb la sol·licitud, signat de forma manuscrita i en qualsevol format (preferiblement, PDF).
 • És a dir, si no disposa d’impressora i escàner ni mitjans d’identificació electrònica com certificat digital o Cl@ve:
  • Pot omplir el formulari oficial disponible a la nostra pàgina web (enllaç) i guardar-lo en pdf sense incloure-hi la seua firma manuscrita.
  • Ha d’acompanyar la sol·licitud amb una còpia del DNI/NIE i amb la resta de documentació que cal aportar en format PDF.
  • A continuació, ha d’adjuntar l’acreditació de la seua voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit firmat. Per a això, pot copiar de manera manuscrita este text o un de similar:
   • “Mitjançant l'escrit que acompanye a la sol·licitud de data...........acredite la meua voluntat de sol·licitar la prestació de:………../ la variació........ de la prestació………….
   • Firmat:

    Nom, cognoms, firma manuscrita i número de DNI/NIE.”

  • Ha d’enviar la fotografia del seu escrit firmat, juntament amb el formulari de sol·licitud, a través dels canals disponibles per a remetre comunicacions i sol·licituds: amb i sense certificat digital o Cl@ve: Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) o Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Social de la Marina)
  • IMPORTANT: per favor, assegure's que siga llegible i que la fotografia siga nítida, i també que les dades de contacte consignades, en especial, mòbil i adreça electrònica, siguen correctes. És fonamental per a poder contactar amb vosté en cas necessari i agilitar així el tràmit de la sol·licitud.

    


7. Puc sol·licitar un canvi de número de compte de la meua pensió o prestació a través del canal sense certificat digital?

 • Si no disposa de mitjans d’identificació electrònica, no podrà sol·licitar canvis de número de compte de la pensió o prestació, per motius de seguretat, a través del canal de presentació de documentació sense certificat electrònic.
 • No obstant això, li recordem que pot fer este tràmit amb certificat electrònic o Cl@ve, si en disposa, o en un altre cas, mitjançant representació d’un familiar o propparent que sí que dispose de certificat digital o Cl@ve a través d’este servici.

9. Si he sigut contractat en aplicació de les mesures en matèria d’ocupació agrària adoptades per l’estat d’alarma, les retribucions que reba són compatibles amb les pensions de la Seguretat Social?

 • Les retribucions que perceba per l’ocupació agrària són compatibles amb les pensions i prestacions de viudetat, orfandat i en favor de familiars.
 • Les pensions de jubilació són compatibles només en els supòsits de jubilació activa, parcial o flexible, en els casos previstos en la normativa.
 • Les pensions d’incapacitat permanent seran compatibles, en els mateixos supòsits en els quals ja eren compatibles amb el treball, en els termes establits en la Llei General de la Seguretat Social. 
 • Els ingressos obtinguts per esta activitat laboral no es tindran en compte a l’efecte dels límits de rendes establits per a les prestacions contributives o no contributives, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives o les prestacions familiars. 
 • Este règim de compatibilitat serà aplicable a les retribucions obtingudes pels treballs temporals agraris que complisquen amb les condicions establides en el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril, que es realitzen durant la vigència de l’estat d’alarma i fins al 30 de juny de 2020.

10. Si percep una pensió de jubilació i em reincorpore, per la situació excepcional COVID-19, al servici actiu com a professional sanitari per nomenament estatutari professional, com afectarà la meua pensió de jubilació?

 • Independentment de la modalitat de jubilació, es mantindrà el 100 % de l’import del reconeixement inicial o del que s’estiga percebent en el moment de l’inici de la compatibilitat, inclosos els complements per mínims si es reunixen els requisits per a la seua percepció.
 • Continuaran essent d’aplicació el règim de limitació de les pensions, les incompatibilitats i l’exercici del dret d’opció establerts a la Llei General de la Seguretat Social.

 

 


11. Si ha mort un familiar que percebia una pensió i ja s’ha comunicat la defunció a l’INSS, com es gestiona la liquidació dels imports pendents de cobrament d’esta pensió?

 • Si el registre de la mort es tramita abans que s’emeta la nòmina mensual següent, la liquidació s’ingressarà en el compte bancari del pensionista: la quantia de la pensió íntegra del mes de la mort (independentment del dia del mes en què s’haja produït la mort, correspondrà la mensualitat íntegra) i la quantia de les sisenes parts de la paga extra que corresponguen al període comprés entre l’1 de desembre i el mes de la defunció (per a les morts produïdes fins al 31 de maig) o bé al període comprés entre l’1 de juny i el mes de la defunció (per a les morts produïdes fins al 30 de novembre). En este cas, no s’ha de fer cap tràmit addicional amb l’INSS per percebre-la.
 • Si la defunció es registra després de l’emissió de la nòmina del mes següent al de la mort, s’haurà abonat de manera indeguda la mensualitat posterior al mes de la defunció, per la qual cosa es gestionarà la devolució d’este import. En este cas, els hereus han de sol·licitar el pagament de la liquidació de la part de paga extra corresponent. Per a això, l’han de sol·licitar a través del formulari de prestacions vençudes i no percebudes, i adjuntar la documentació que s’especifica al mateix formulari (enllaç)
 • En els supòsits en què el pagament corresponent no s’haja rebut per estar cancel·lat el compte bancari del mort, ha de sol·licitar l’abonament a través del formulari indicat al punt anterior.
 • Recorde que en este apartat de Consultes Covid-19 disposa d’informació addicional sobre canals de presentació de sol·licituds  i sobre les alternatives en cas de no disposar d’algun dels documents necessaris per a fer la sol·licitud, així com altres mesures de flexibilització relacionades.

Complementary Content
${loading}