Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Assegurança escolar

Estan inclosos en el camp d'aplicació de l'Assegurança escolar els estudiants estrangers?

Sí, sempre que complisquen els requisits generals exigits i es tracte de:

 • Nacionals de països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa.
 • Refugiats i apàtrides que residisquen en el territori dels països anteriors.
 • Tots els estudiants estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols.

A partir de quin curs acadèmic comença la protecció de l'assegurança escolar?

A partir de 3r d'ESO .

Quin període mínim de cotització s'exigeix per a obtenir la protecció de l'Assegurança escolar?

S'exigix que l'estudiant reunisca un període mínim d'un any des que es va matricular per primera vegada en qualsevol centre d'ensenyança dels inclosos en l'assegurança.

Aquest requisit no caldrà en els supòsits següents:

 • Prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per defunció del cap de família i tocologia. 
 • Alumnes que hagin cursat l'any anterior 2n d'ESO, educació especial o hagin continuat els seus estudis a l'estranger.

Per a rebre Assistència Sanitària a través de la protecció de l'Assegurança escolar, s'exigeix presentar la sol·licitud amb anterioritat?

Sí. Amb caràcter general, cal la presentació de la sol·licitud o qualsevol altre document en aquest sentit davant l'INSS .

No obstant això, quan es produeixi com a conseqüència d'una urgència degudament justificada, la persona interessada disposarà d'un termini de cinc anys per tal de sol·licitar el reintegrament de despeses per aquesta assistència d'acord amb el que preveu l'article 43 de la LGSS .

Quines condicions ha de reunir un viatge d'estudis per a estar protegit per l'Assegurança Escolar?

Als efectes de la protecció de l'accident escolar, es considera viatge d'estudis:

 • Els viatges organitzats o autoritzats pel centre escolar de qualsevol naturalesa (educativa, esportiva,|etc. ). Se n'exclou la realització d'activitats que no guarden cap relació amb els objectius del viatge.
 • S'assimila al concepte "final de carrera" els viatges que es realitzen en finalitzar un cicle o l'últim curs d'un centre escolar.

De quin import és la prestació econòmica d'infortuni familiar a través de l'assegurança escolar?

 • Famílies no nombroses: 86,55 euros
 • Família nombrosa de categoria general: 103,85 euros
 • Família nombrosa de categoria especial: 129,82 euros

Aquestes quantitats anuals s'abonaran durant els anys que faltin a l'estudiant per acabar el cicle acadèmic, sense repetir curs.

En el cas que es produeixi un canvi de carrera un cop concedida la prestació, podrà continuar percebent-la, tot i que amb el límit d'anys d'escolaritat que correspongui a la primera prestació.

A partir de quan s'abona la prestació econòmica d'infortuni familiar?

En cas de reconeixement inicial, es merita des del dia primer del mes següent al dia en què es produeixi el fet causant.

En cas de pròrroga, es reconeixerà des del mes de l'inici del curs següent a la finalització de la prestació inicial.

Quins requisits s'exigeixen per a la concessió de la pròrroga per infortuni familiar?

S'exigeix la persistència de la situació econòmica que va motivar la concessió inicial. En cas de defunció del cap de família, els ingressos familiars no podran superar la quantitat de 6010,12 euros per cada membre de la unitat familiar, de manera que s'ha de tenir en compte tots els membres de la unitat familiar que coincideixin amb l'estudiant així com els ingressos de tots ells.

A més, es comprovarà que ha hagut aprofitament acadèmic.

Es incompatible el gaudi simultani de l'Assistència Sanitària a través de l'Assegurança escolar i un altre règim de Seguretat Social?

Sí. En general, les prestacions generades per l'Assegurança Escolar són incompatibles amb qualsevol altra d'idèntic contingut i derivades d'un risc anàleg. No obstant això, cal fer aquestes precisions:

 • Quan l'estudiant és titular del dret a l'assistència sanitària: la rebrà a través del règim de Seguretat Social corresponent.
 • Quan l'estudiant és beneficiari d'un titular: la rebrà a través de l'assegurança escolar.

L'estudiant pot reclamar el reintegrament íntegre de les despeses sanitàries desemborsades?

Sí, en el cas que l'assistència sanitària (mèdica i farmacèutica) compleixi els requisits següents:

 • Sigui conseqüència d'un accident escolar i tingui caràcter urgent.
 • Es dispensi en un centre no concertat d'una província en què no hi hagi cap centre autoritzat o concertat de l'assegurança escolar.

L'assistència mèdica de l'Assegurança escolar inclou els tractaments neuropsiquiátrics i psicològics?

Dins de les malalties protegides per l'Assegurança Escolar es troba la neuropsiquiatria que inclou el tractament en règim d'internament o ambulatori dels processos neuropsiquiàtrics que, per la seua gravetat, afecten la continuïtat dels estudis, exclosos els anomenats trastorns del desenvolupament psicològic i del comportament i de les emocions, de començament habitual en la infància i l'adolescència.

Les sessions de psicoteràpia realitzades per psicòlegs s'inclouen sempre que es prescriguin per un psiquiatra.

Quines despeses inclou l'Assegurança escolar en cas de part?

En cas de part, l'Assegurança Escolar inclou les visites al tocòleg prèvies al part, els honoraris mèdics (tocòleg, infermer, anestesista i llevadora), així com les despeses derivades de l'internament sanatorial (quiròfan, allotjament i manutenció) i farmacèutiques, d'acord amb les tarifes establertes per l'Assegurança Escolar.

No inclou les despeses d'atenció al nounat .

Complementary Content
${loading}