Sucesión na titularidade ou na actividade

Tanto a sucesión na titularidade da empresa como na actividade do seu centro de traballo dará lugar a que no Rexistro de empresarios se tome razón da extinción da empresa, así como da nova inscrición e anotación a nome do novo titular, se este non figurase xa inscrito.

O prazo para comunicar este feito é o de seis días naturais seguintes a aquel en que a sucesión se produza.

Para facilitar a comunicación de altas e baixas de traballadores da empresa sucesora e antecesora, a Tesourería Xeral da Seguridade Social pon a disposición dos empresarios o modelo TA.8 "Solicitude de cambio de Conta de Cotización para traballadores" .

Complementary Content
${loading}