Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Paternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Qui pot ser-ne beneficiari?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, independentment del seu sexe, que gaudeixin dels períodes de descans establerts legalment per naixement de fill, adopció i acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que reuneixin els requisits exigits.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l'altre progenitor. En els casos d'adopció o acolliment, la suspensió només correspondrà a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan un dels progenitors gaudeixi totalment del descans maternal, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.

Quin període mínim de cotització s'exigeix per tenir dret a la prestació?

El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió o, alternativament, de 360 dies al llarg de la vida laboral abans de la data esmentada.

Com es calcula el període mínim de cotització en el cas dels treballadors a temps parcial?

El període de set anys en el qual han d'estar compresos els 180 dies de cotització exigits amb caràcter general s'incrementa en la mateixa proporció en què es redueix la jornada que s'ha treballat realment respecte de la jornada habitual a l'activitat corresponent.

Quina durada té?

Els treballadors per compte d'altri als quals sigui aplicable l'|ET tindran dret a la suspensió del contracte durant 4 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 dies més per cada fill a partir del segon en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples, i podran gaudir d'aquesta suspensió en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del 50%, previ acord entre l'empresari i el treballador.

4 setmanes ininterrompudes, pel naixement, l'acolliment o l'adopció d'un fill o més, per a les persones integrades en el règim general de la Seguretat Social a les quals sigui aplicable l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Quant als treballadors per compte propi inclosos en els diferents règims especials del sistema de la Seguretat Social, es consideren situacions protegides els períodes de cessament en l'activitat que siguin coincidents, pel que fa a la seva durada i a la seva distribució, amb els períodes de descans laboral establerts per als treballadors per compte d'altri. Així mateix, podran gaudir dels descansos a temps parcial, a l'efecte dels quals la percepció dels subsidis i la reducció de l'activitat només es podrà efectuar en el percentatge del 50%.

Quan s'inicia el descans per paternitat?

Com a regla general, els treballadors per compte d'altri inclosos a l'ET podran exercir aquest dret o bé des de l'acabament del permís retribuït previst legalment o convencionalment (mínim 2 dies), pel naixement, l'adopció o l'acolliment, i fins que finalitzi la suspensió del contracte per maternitat; o bé, immediatament després de l'acabament de l'esmentada suspensió per maternitat.

Per als treballadors per compte propi dels règims especials, el període de descans es podrà iniciar a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, i fins que finalitzi la suspensió del contracte per maternitat; o bé, immediatament després de l'acabament de l'esmentada suspensió per maternitat.

Pel que fa als treballadors inclosos a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el període de descans s'exercirà a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, tret que la legislació aplicable prevegi el moment del gaudi del permís en altres termes.

Si la mare no treballa, quan comença el descans per paternitat?

En els casos de part, si la mare no treballa, es presumeix que els períodes de descans per maternitat  han existit, a l'efecte del temps de què disposa l'altre progenitor per al gaudi del permís de paternitat, i s'actua de la mateixa manera que en el supòsit general.

Si la mare exerceix una activitat professional que no dóna lloc a la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social, ni en una mutualitat de previsió social alternativa, quan es pot iniciar el descans per paternitat?

En aquests casos, l'altre progenitor,  si reuneix els requisits i gaudeix dels períodes de descans corresponents, tindrà dret a:

  • Primer, a la paternitat.
  • A continuació, la maternitat.

Quin import es percep?

La prestació econòmica per paternitat consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i es prendrà com a referència la data d'inici del període de descans.

Del seu import es deduiran, si escau,  les corresponents cotitzacions socials i les retencions per l'IRPF.

Es pot continuar percebent la prestació de paternitat encara que s'extingeixi el contracte de treball?

Si el treballador està gaudint del permís de paternitat i durant l'esmentada situació s'extingeix el seu contracte de treball, d'acord amb el que estableix l'article 222.2 de la LGSS:

  • Continuarà percebent la prestació per paternitat fins que s'extingeixi l'esmentada situació i després passarà a la situació legal d'atur i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la prestació corresponent.
  • En aquest cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació d'atur de nivell contributiu el temps que hagi romàs en situació de paternitat.

Si la paternitat coincideix amb una situació d'atur durant la qual es percep una prestació, es pot percebre la prestació per paternitat igualment?

Quan el treballador estigui percebent la prestació d'atur contributiu i passi a la situació de paternitat:

  • Se li suspendrà la prestació d'atur i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per paternitat en la quantia que correspongui (100% de la base reguladora), la qual serà gestionada directament per la seva Entitat gestora (INSS  o ISM).
  • Extingida la prestació de paternitat, es reprendrà la prestació d'atur pel període que restava per percebre i la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.

El treballador pot reincorporar-se a la feina abans no hagi acabat la prestació?

Si el treballador beneficiari de la prestació es reincorpora voluntàriament a la feina abans de complir el termini màxim de durada del període de descans per paternitat, es produeix l'extinció de la prestació.

És compatible el subsidi de paternitat amb el de maternitat?

La paternitat és incompatible amb la maternitat, per naixement, adopció o acolliment, quan hi hagi un sol progenitor, o quan, havent-hi dos progenitors, el sol·licitant hagi gaudit totalment del descans maternal en els casos d'adopció o acolliment.

Serà compatible en els supòsits següents:

  • Amb el període a què hagués tingut dret l'altre progenitor pel fet d'haver-se reconegut a la mare biològica el subsidi no contributiu per maternitat. 
  • Quan hi hagi gaudi compartit de la maternitat. 
  • Amb el subsidi per maternitat íntegre de l'altre progenitor, en el supòsit en què la mare exerceixi una activitat professional que no doni lloc a la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social ni en una mutualitat de previsió social alternativa.
  • Amb el subsidi per maternitat íntegre de l'altre progenitor en el supòsit de defunció de la mare.
Complementary Content
${loading}