Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%

L'edat ordinària exigida en cada moment es podrà reduir en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en les quals concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Beneficiaris/requisits

El treballadors per compte d'altri i pel seu compte inclosos en un dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social i que acreditin:

  • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta en la data del fet causant.
  • Que al llarg de la seva vida laboral hagin treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'exigeix per poder tenir accés a la pensió de jubilació, i que estiguin afectats per alguna de las discapacitats enumerades a l'apartat següent i que hagin determinat durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent.

Discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació

Les discapacitats en què es donen evidències que determinen de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida i que poden donar lloc a l'anticipació de l'edat de jubilació són les enumerades a l'article 2 del RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de la  LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

Edat mínima de jubilació

L'edat mínima de jubilació de les persones afectades, en un grau igual o superior al 45 per cent, per una discapacitat de les que s'enumeren a l' apartat anterior, és, excepcionalment, la de 56 anys (a partir de 01-01-12).

Còmput del temps treballat

Per computar el temps efectivament treballat , es descompten totes les absències de la feina, llevat de les que s'indiquen a continuació:

  • Les absències per baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, ja sigui laboral o no.
  • Les absències motivades per la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les absències laborals amb dret a retribució.

Càlcul de la pensió

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Dret d'opció

Els treballadors que compleixin les condicions exigides per acollir-se al que estableix el RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l'article 206 del Text Refós de  la LGSS  pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% i el RD 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau important de discapacitat, podran optar per l'aplicació del que els sigui més favorable.

Complementary Content
${loading}