Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Risc durant la lactància natural

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

En què consisteix?

Consisteix a considerar com a situació protegida el període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de l'activitat en els supòsits en què, havent de canviar la dona treballadora de lloc de treball, quan aquest pot influir en la seva salut o en la del fill a causa de l'existència de determinats riscos o patologies, l'esmentat canvi no resulti objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Quan no es considera protegida la situació de risc?

No es considerarà situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fill, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o de l'activitat exercits.

Quins requisits s'exigeixen a la beneficiària?

Seran beneficiàries del subsidi les treballadores  en situació de suspensió del contracte de treball, o de l'activitat, per risc durant l'embaràs, sempre que estiguin afiliades i d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'iniciï l'esmentada suspensió.

A més, les treballadores que siguin responsables directes d'això, hauran d'estar al corrent en el pagament de les quotes.

Què passa si la treballadora no té coberts els riscos professionals?

En el cas de les treballadores per compte propi que no hagin efectuat l'opció per la cobertura de contingències professionals, la prestació es concedeix com a derivada de contingència comuna.

Què passa en els casos que es produeixen quan la treballadora es troba en una situació de pluriocupació o pluriactivitat?

Quan la treballadora es trobi en una d'aquestes dues situacions, haurà de tenir en compte si el risc és present en totes les activitats que duu a terme o només en una. 

De quin import és la prestació?

La quantia és el 100% de la base reguladora, la qual serà equivalent a la que està establerta per a la prestació d'IT derivada de contingències professionals o, si s'escau, equivalent a la que s'estableix per a la prestació per IT derivada de contingències comunes, quan el règim de què es tracti no prevegi la cobertura de les contingències professionals, i es prendrà com a referència la data en què s'iniciï la suspensió del contracte de treball o del cessament d'activitat.

En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social (treballadores per compte d'altri) i, si s'escau, les retencions que siguin procedents per l'IRPF.

Quan s'inicia?

  • Treballadores per compte d'altri: el dret al subsidi neix des del mateix dia que s'iniciï la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural, sempre després de l'emissió de la certificació mèdica de risc per part dels serveis mèdics competents.

 

  • Treballadores per compte propi: l'endemà d'aquell en què s'emet la certificació mèdica de risc per part dels serveis mèdics competents, si bé els efectes econòmics no es produiran fins a la data del cessament efectiu en l'activitat professional.

Quina durada té?

S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà en el moment en què el fill compleixi 9 mesos, tret que la treballadora s'hagi incorporat abans al seu lloc de treball o a l'activitat professional anterior, o a un altre/una altra de compatible amb la seva situació.

Quina durada té en els casos de treballadores contractades a temps parcial?

El subsidi s'abonarà a les treballadores contractades a temps parcial durant tots els dies naturals en què es mantingui la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural, tret que la treballadora s'hagi incorporat abans  al seu lloc de treball  o  a un altre de compatible amb la seva situació.

Quan s'extingeix?

  • Quan el fill compleix els 9 mesos d'edat.
  • Per la reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball o a l'activitat professional anterior o a altres de compatibles amb el seu estat.
  • Per extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establertes (compte d'altri) o pel fet de donar-se de baixa en el règim especial de la Seguretat Social en què la treballadora estava inclosa.
  • Per interrupció de la lactància natural.
  • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.

Qui gestiona i abona la prestació?

Amb caràcter general, la gestió i el pagament de la prestació seran a càrrec de l'Entitat gestora (INSS  o ISM ) o col·laboradora (Mútues) en funció de l'entitat amb què l'empresa o la treballadora tingui concertada la cobertura de riscos professionals.

En els casos de treballadores del règim especial d'autònoms que no tenen cobertes les contingències professionals, serà responsable i abonarà la prestació l'entitat gestora (INSS) o col·laboradora (Mútua) que tingui coberta la IT per contingències comunes.

 

Complementary Content
${loading}