Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Risc d'embaràs

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

Pot accedir a la prestació una treballadora desocupada?

Per ser beneficiària d'aquesta prestació, la treballadora haurà d'estar afiliada i donada d'alta en un règim de la  Seguretat Social.

Conseqüentment, la treballadora que es troba en atur, que és una situació assimilada a l'alta, no podrà accedir a la prestació.

Es incompatible amb el treball la prestació de risc durant l'embaràs?

No. En els casos de pluriactivitat o pluriocupació, la percepció del subsidi és compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que exercia o que podria començar a desenvolupar després de la suspensió del contracte i que no impliquen risc durant l'embaràs.

És a dir, pot continuar exercint  altres treballs, per compte propi o per compte d'altri, si són compatibles amb el seu estat. No obstant això, la reincorporació a la mateixa empresa o activitat, per desenvolupar un treball compatible amb el seu estat, extingirà la prestació.

Quin és el període màxim de duració de la prestació per risc d'embaràs?

No hi ha un període màxim de durada establert. S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora i/o del fetus, i finalitzarà el dia anterior a aquell en què s'iniciï la suspensió del contracte de treball per maternitat o el de reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.

Per tant, la durada de la prestació estarà únicament limitada per la mateixa existència del risc.

Qui emet el certificat que acredita l'existència del risc?

La certificació mèdica del fet que les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora i/o del fetus serà expedida, amb caràcter general, pels serveis mèdics de l'INSS, de l'ISM o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat amb què es tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

El procediment s'inicia a instàncies de la interessada mitjançant un informe que s'haurà de sol·licitar al facultatiu del Servei Públic de Salut. L'esmentat informe haurà d'acreditar la situació d'embaràs i la data probable del part.

A més, les treballadores  per compte d'altri hauran d'aportar un certificat de l'empresa sobre l'activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball i les treballadores per compte propi hauran d'aportar una declaració sobre l'activitat desenvolupada, així com sobre la inexistència d'un treball o d'una funció en aquesta activitat compatible amb el seu estat i que pugui dur a terme.

En el cas de treballadores per compte propi, quan naix el dret a la prestació?

El dret al subsidi neix l'endemà de l'emissió de la certificació mèdica de risc, per part dels serveis mèdics de l'entitat gestora o col·laboradora competent, si bé els efectes econòmics es produiran, en tot cas, des de la data del cessament efectiu en l'activitat professional corresponent.

Les treballadores incloses al RETA que estiguin obligades a això, presentaran la declaració de situació de l'activitat.

Què passa si l'empresa suspèn el contracte abans que els serveis mèdics hagin emès la certificació mèdica de risc?

En el cas de treballadores per compte d'altri, el dret neix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball, però  l'empresa només podrà declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte, per risc durant l'embaràs, amb data posterior a l'emissió de la certificació mèdica de risc per part dels serveis mèdics de l'INSS o de la Mútua.

Es pot accedir al subsidi d'incapacitat temporal durant la situació de risc durant l'embaràs?

Només en els casos de pluriocupació o pluriactivitat, quan la situació de risc durant l'embaràs afecti una o alguna de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no totes, es podrà accedir al subsidi d'incapacitat temporal en aquelles activitats que continuï desenvolupant i  en les quals no s'hagi declarat el risc.

Des d'una situació de pluriactivitat, en què la treballadora està inclosa en diversos règims, pot tenir dret al subsidi en cada règim?

Si la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, la treballadora tindrà dret al subsidi en cada un dels règims, sempre que reuneixi els requisits exigits de manera independent en cada un.

Si la situació de risc afecta una o alguna de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no totes, únicament tindrà dret al subsidi en el règim en què estan incloses les activitats en què hi ha l'esmentat risc. En aquest cas, el subsidi serà compatible amb el manteniment de les activitats que la treballadora exercia abans o que podria començar a exercir i que no impliquen risc durant l'embaràs.

Complementary Content
${loading}