Pla de Benestar i Servicis Socials de l'Institut Social de la Marina

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Els Servicis socials generals són aquells en què l'Institut Social de la Marina actua de forma coordinada amb la xarxa general de Servicis Socials Públics i estan constituïts pels següents programes:

 • Programa d'Informació i Valoració:
  • El seu objectiu és informar, orientar i assessorar sobre tots els temes relacionats amb el benestar social, tant de les xarxes públiques com del mateix Institut Social de la Marina, atenent o direccionant, si és el cas, les sol·licituds presentades.
  • També permet la valoració de la problemàtica social a través de l'anàlisi de les demandes presentades i de les actuacions pròpies dels treballadors socials.
 • Programa de Participació Comunitària i Actuacions Sectorials:
  • El seu objectiu fonamental és la integració del sector maritimopesquer en la comunitat i en la població general, promovent l'associacionisme i la participació en la vida sociocultural, conscienciant-lo del seu protagonisme en la solució dels problemes, tant individuals com de grup, i propiciant el voluntariat social.
  • Este programa es completa amb actuacions en els següents sectors de població:
   • Pensionistes: l'Institut Social de la Marina centra la seua gestió en l'assistència i promoció de clubs i associacions de pensionistes dotats d'estatuts propis per a la seua organització, govern i funcionament autònom.

    Entorn d'estes organitzacions, l'Institut Nacional de la Marina impulsa la realització de diverses activitats i facilita els mitjans materials per a la seua realització (viatges, exposicions, conferències, cursets, etcètera (|Etc.) ).
   • Dona: les actuacions se centren en:

    • La impartició de cursos de promoció social que eleven el nivell cultural i la preparació personal.
    • La divulgació de mesures encaminades a la millora de la salut familiar.
    • La promoció de l'associacionisme com a mesura d'autoajuda i de participació comunitària.
   • Infància i joventut: a més dels recursos a l'àmbit educatiu, l'Institut Social de la Marina organitza colònies infantils i promociona l'associacionisme juvenil o la participació en les organitzacions juvenils existents.

Els Servicis Socials del Instituto Social de la Marina, són aquells en què, per l'especificitat marítima, actuen com a únic òrgan de l'Administració encarregat de la seua execució, donant així resposta a les obligacions contretes per la ratificació del Conveni C163 de l'Organització Internacional del Treball (OIT ) sobre el benestar de la gent del mar, 1987.

Després de les transferències realitzades a la majoria de les comunitats autònomes en este àrea, i d'acord amb el nou marc referencial, definit per les competències i funcions reservades a l'Administració de l'Estat pels reials decrets de traspassos de les funcions i servicis socials que es desenvolupaven, l'Institut Social de la Marina estudia implantar un nou pla de servicis socials, amb actuacions dirigides a l'atenció de les necessitats socials dels treballadors del mar, que en l'exercici del seu exercici professional, es troben apartats del seu medi sociofamiliar El seu principal objectiu és el de contribuir, fonamentalment, al seu desenvolupament personal i pal·liar l'aïllament i l'allunyament del seu medi sociofamiliar, i de les xarxes bàsiques de cultura, educació, formació, promoció professional, i de participació política, social i comunitària.

S'hi inscriuen els programes següents:

 • Programa de Benestar en Port.
  • El seu objectiu és informar sobre els recursos disponibles, tant del propi organisme com de la ciutat i de l'entorn, facilitar l'estada dels marins nacionals i estrangers i posar a la seua disposició les instal·lacions i servicis socials que ofereixen les cases del mar, que exerceixen un important paper com a centre director de servicis i com a lloc de generació d'estos (informació i assistència social, hostatgeries, espais recreatius i culturals, etcètera.)(|etc.) 
  • Estes cases del mar es troben situades en els ports o en les proximitats immediates seguint les recomanacions de l'Organització Internacional del Treball, i d'acord amb el seu Conveni C165 sobre la seguretat social de la gent de mar (revisat), 1987, els servicis s'ofereixen a tots els treballadors del mar, amb independència de la seua nacionalitat.
  • També s'assisteix als treballadors del mar, sense distinció de nacionalitat d'acord amb els Convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT), en cas de naufragi i situacions anàlogues, bé fins a la seua tornada a la llar, quan els implicats són marins espanyols o nacionals de qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu, o fins que el consolat dels seus respectius països o consignataris es facen càrrec dels marins en qualsevol altre cas.
 • Programa de Benestar a Bord.
  • Té com a objectiu aconseguir una adequada utilització del temps d'oci en els vaixells i preparar i disposar els marins per a la seua incorporació a la vida comunitària i pal·liar l'aïllament i l'allunyament del seu medi sociofamiliar.
  • En ports estrangers l'Institut Social de la Marina manté:
   • Centres Assistencials en l'Estranger en els ports que són més freqüentats per la flota espanyola, on presta servicis d'assistència sanitària, assistència social, suport i assessorament.
   • Servici d'evacuació i repatriació, que coordina les actuacions necessàries per a repatriar els tripulants espanyols que, per qualsevol causa, es troben abandonats en ports estrangers.
Complementary Content
${loading}