Pla de benestar i serveis socials de l'Institut Social de la Marina

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Els serveis socials generals són els serveis en els quals l'Institut Social de la Marina actua, de manera coordinada, amb la xarxa general de serveis socials públics, i que estan constituïts pels programes següents:

 • Programa d'informació i valoració:
  • El seu objectiu és informar, orientar i assessorar sobre tots els temes relacionats amb el benestar social, tant de les xarxes públiques com de l'ISM, atenent les sol·licituds presentades o adreçant-les a altres instàncies.
  • També permet valorar la problemàtica social a través de l'anàlisi de les demandes presentades i de les actuacions dels treballadors socials.
 • Programa de participació comunitària i actuacions sectorials:
  • El seu objectiu fonamental és la integració del sector maritimopesquer a la seva comunitat i a la població general. Per això, es promou l'associacionisme i la participació en la vida sociocultural i es consciència del protagonisme del col·lectiu en la resolució dels seus problemes, tant individuals com de grup, a més de fomentar el voluntariat social.
  • El programa es completa amb actuacions en els sectors de població següents:
   • Pensionistes: l'Institut Social de la Marina centra la seva gestió en l'assistència i promoció de clubs i associacions de pensionistes dotats d'estatuts propis per a la seva organització, govern i funcionament autònom.

    Al voltant d'aquestes organitzacions, l'Institut Social de la Marina impulsa la realització de diverses activitats i facilita els mitjans materials per a la seva realització (viatges, exposicions, conferències, cursets, etcètera (|Etc. ).
   • Dona: les actuacions se centren en:

    • Impartir cursos de promoció social que elevin el nivell cultural i la preparació personal.
    • Divulgar mesures encaminades a la millora de la salut familiar.
    • Promoure l'associacionisme com a mesura d'autoajuda i de participació comunitària.
   • Infància i joventut: a més de dedicar importants recursos a l'àmbit educatiu, l'Institut Social de la Marina organitza colònies infantils i promou l'associacionisme juvenil o la seva participació en associacions ja existents.

Els Serveis Socials de l'Institut Social de la Marina, són aquells serveis en què, per ser específics de l'àmbit marítim,   actua com a únic òrgan de l'Administració encarregat d' executar-los, i dóna així resposta a les obligacions assumides amb la ratificació del Conveni C163 de l'Organització Internacional del Treball (OIT ) sobre el benestar de la gent de mar, 1987.

Després de fer-se efectives les transferències a la majoria de les comunitats autònomes en aquesta àrea i d'acord amb el nou marc referencial, definit per les competències i funcions reservades a l'Administració de l'Estat en virtut dels reials decrets de traspassos de les funcions i serveis socials que exercia,  l'Institut Social de la Marina estudia implantar un nou pla de serveis socials amb actuacions concebudes per a fer front a les necessitats socials dels treballadors del mar, que en el seu exercici professional, estan apartats del seu entorn sociofamiliar. L'objectiu principal és contribuir fonamentalment al desenvolupament personal d'aquestes persones i pal·liar l'aïllament i l'allunyament del seu entorn sociofamiliar i de les xarxes bàsiques de cultura, educació, formació, promoció professional i de participació política, social i comunitària.

En aquests serveis s'hi inscriuen els programes següents:

 • Programa de Benestar a Port
  • L'objectiu d'aquest programa és informar sobre els recursos disponibles, tant dels que ofereix el mateix organisme com la ciutat i l'entorn, i facilitar l'estada dels mariners nacionals i estrangers, tot posant a la seva disposició les instal·lacions i serveis socials que ofereixen les Cases del Mar, que tenen un paper molt important com a centre director de serveis i com a instrument generador d''aquests serveis (informació i assistència social, hostals, espais recreatius i culturals, etc.) (|etc.) 
  • Aquestes Cases del Mar es troben situades als ports o a les seves proximitats immediates atenent les recomanacions de l'Organització Internacional del Treball, i d'acord amb la seva Conveni C165 sobre la seguretat social de la gent de mar (revisat), 1987, els serveis s'ofereixen a tots els treballadors del mar, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
  • També s'hi dóna assistència als treballadors del mar, sense distinció de la nacionalitat, d'acord amb els Convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT), en cas de naufragi i situacions similars fins que tornin a casa seva, si els implicats són mariners espanyols o nacionals de qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu, o fins que el consolat dels seus països respectius o consignataris se'n faci càrrec en l'altre cas.
 • Programa de Benestar a Bord
  • El seu objectiu és aconseguir un ús adequat del temps d'oci en els vaixells per preparar i predisposar als marins per a la seva integració a la vida comunitària, pal·liant així el seu aïllament i allunyament del seu entorn sociofamiliar.
  • Als ports estragers, l'Institut Social de la Marina hi manté:
   • Centres assistencials a l'estranger als ports més freqüentats per la flota espanyola, on presta serveis d'assistència sanitària, assistència social, suport i assessorament.
   • Servei d'evacuació i repatriació, que coordina les actuacions necessàries per repatriar els tripulants espanyols que, per qualsevol motiu, estiguin abandonats en ports estrangers.
Complementary Content
${loading}