Programes Socials

El col·lectiu dels treballadors del mar es diferencia dels altres sectors productius per un seguit de característiques que es donen, fonamentalment, per la naturalesa del treball en el mar i la del mateix centre on es desenvolupa (el vaixell): mobilitat, aïllament i perillositat.

El vaixell és, des d'un punt de vista sociològic, una institució total, en el sentit que constitueix un àmbit tancat on es desenvolupen totes les activitats personals, laborals i socials de les persones que hi treballen. La seva mobilitat fa que la gent del mar es trobi exposada a canvis continus i dificultats especials, en particular quan es troba a ports estrangers.

D'altra banda, les característiques laborals del col·lectiu maritimopesquer no tan sols afecten els mateixos treballadors, sinó que també condicionen, directament o indirecta, el seu entorn familiar.

L'Institut Social de la Marina (ISM), com a organisme encarregat de la problemàtica social del sector maritimopesquer i per atendre la seva necessitat d'atenció social específica i integral, ofereix un sistema de protecció social global que completa els mecanismes protectors del sistema de Seguretat Social. L'esmentat sistema s'enquadra i s'actualitza dins de les directrius dels Plans d'acció del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}