Incompatibilidades

As prestacións do Seguro Escolar son incompatibles con calquera das outras prestacións de idéntico contido e derivadas de análogo risco de que puidesen ser beneficiarios os afiliados a aquel que, simultaneamente, se atopen dados de alta nun réxime de Seguridade Social.

Nestes casos, as prestacións recibiranse do réxime de Seguridade Social correspondente, aboando o Seguro Escolar a diferenza en máis, se a houbese.

Complementary Content
${loading}