Beneficiaris / requisits

Requisits generals

 • Tenir menys de 28 anys, si bé l'Assegurança Escolar cobrirà tot l'any en què l'estudiant compleixi l'esmentada edat.

 • Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.

 • Estar matriculat a Espanya en algun dels estudis esmentats a l'apartat anterior.

 • Haver abonat la quota corresponent de l'Assegurança Escolar.

 • Acreditar que ha transcorregut  un període mínim d'un any des que l'estudiant es va matricular per primer cop a qualsevol centre d'ensenyament dels compresos en aquesta assegurança.
  No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per finament del cap de família i tocologia.

Persones protegides

 • Estan incloses en el camp d'aplicació de l'Assegurança Escolar tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen, a Espanya, els  estudis següents: 

  • Batxillerat,  3r i 4t d'ESO.
  • Formació Professional, de segon grau, grau mitjà, superior i especial.
  • Curs d'Orientació Universitària i Batxillerat Unificat Polivalent (estudiants repetidors).
  • Programes de garantia social.
  • Dels centres integrats.
  • Estudis Universitaris de grau mitjà,  grau superior i de doctorat.
  •  De grau superior a conservatoris de música.
  •  De grau superior a conservatoris de dansa.
  • Art dramàtic.
  • Teologia als centres superiors de l'Església Catòlica.
  • Segon curs d'educació secundària de persones adultes.
  • Estudiants universitaris que realitzen pràctiques a empreses.
  • Programes de formació per a la transició a l'edat adulta.

 • Queden, també, inclosos a l'àmbit protector d'aquesta assegurança, els estudiants nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiantes estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els esmentats estudis a Espanya i fins a l'edat de 28 anys. 
Complementary Content
${loading}