Prestacions per infortuni familiar

Objecte de la prestació

 • La prestació per infortuni familiar té per objecte assegurar a l'estudiant la continuïtat dels seus estudis ja iniciats fins l'acabament normal dels cursos que composen la seva carrera, inclòs el doctorat, quan concorrin circumstàncies que ocasionin impossibilitat de prosseguir com a conseqüència directa de la situació econòmica sobrevinguda a la seva llar.
 • Es concedirà aquesta prestació en els casos següents:
  • Finament del cap de família. A aquests efectes, es considera cap de família tant el pare com la mare, sempre que aportin ingressos a l'economia familiar.
  • Ruïna o fallida familiar. En cap cas no s'entendrà com a tal la insuficiència permanent de recursos econòmics per sufragar els estudis.

Quanties

 • 86,55 euros per a estudiants pertanyents a famílies no nombroses.
 • 103,85 euros per a estudiants pertanyents a famílies nombroses de categoria general.
 • 129,82 euros per a estudiants pertanyents a famílies nombroses de categoria especial.

Rèdit

Es carregarà des del dia 1 del mes següent al mes en què es va produir el fet causant. 

Abonament

 • S'abonarà durant el nombre d'anys que faltin al beneficiari per acabar, normalment i sense repetir curs, la seva carrera.

 • En tot cas, la prestació s'extingirà quan el beneficiari compleixi 28 anys d'edat.

Compatibilitat

 És compatible amb qualsevol beca escolar.

Pròrrogues

 • Un cop reconeguda la prestació, es comprovarà anualment la persistència de la situació econòmica i que hi ha hagut l'adequat aprofitament acadèmic.

 • En el cas de finament del cap de família, els ingressos familiars no podran superar la quantitat de 6.010,12 euros per cada membre de la unitat familiar. A aquests efectes, es tindran en compte tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb l'estudiant i els seus respectius ingressos.
Complementary Content
${loading}