Riscos coberts

  • L'accident escolar:

Es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l'assegurat en ocasió d'activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d'estudiant, incloses les esportives, assemblees, viatges d'estudis, de pràctiques o de "fi de carrera" i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades pels centres d'ensenyança. 

  • L'infortuni familiar:

És la situació sobrevinguda en la llar de l'estudiant, que li impedeix continuar els estudis ja iniciats i que pot ser ocasionada pel finament del cap de família o per ruïna o fallida familiar.

  • La malaltia. 
Complementary Content
${loading}