Solicitudes

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Cal presentar l'original i una còpia per acarar dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat,  l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

Si els documents han estat emesos per organismes estrangers, cal que compleixin els requisits de legalització per ser vàlids a Espanya.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del progenitor sol·licitador i de l’altre progenitor, i del representant legal, si n'hi ha, mitjançant la documentació següent en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l’AEAT a l'efecte de pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau. 

 • Certificat de l’empresa de cadascun dels progenitors, en què ha de constar:

  • La data d’inici i fi de la reducció de jornada del treballador/a prevista al paràgraf quart de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors.
  • La indicació del nombre d’hores de treball habitual setmanals.
  • El percentatge en què ha quedat fixada la reducció de jornada.
 • Llibre de família o, si no n’hi ha, certificat de la inscripció del fill al Registre Civil o resolució judicial o administrativa per la qual s’hagi concedit l’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció o l’acolliment permanent.
 • En el cas de famílies monoparentals: Llibre de família on consti un sol progenitor o, quan hi constin tots dos, certificat de defunció d'un d'ells o resolució judicial on es declari l'abandonament de família per part d’un dels progenitors.

Complementary Content
${loading}