Prestacions per malaltia

La prestació per malaltia comprèn l'assistència farmacèutica, indemnitzacions per despeses de sepeli en cas de finament, l'assistència mèdica, inclosa l'hospitalització quan procedeixi, que està constituïda pels serveis que, a continuació, s'indiquen, així com la pràctica de medicina preventiva que, si escau, correspongui.

Assistència mèdica

 • Duració:

Serà prestada des que es notifiqui la malaltia, mentre aquesta ho precisi i fins a la curació o la data de terminació del curs, si arribada aquesta data no s'hagués matriculat de nou.

A aquests efectes, es considera notificada la malaltia mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada o de qualsevol altre document en aquest sentit.

 • Elecció de facultatiu i centre sanitari:
  • En el cas de no tractar-se de metge i sanatori concertats, on n'hi hagués, l'Assegurança Escolar abonarà les factures segons tarifes, i correrà a càrrec de l'estudiant la possible diferència, si n'hi hagués.
  • En els casos d'assistència urgent, bé perquè l'estudiant no es trobi en condicions de procedir a l'elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al centre concertat, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.
 • L'assistència mèdica, que inclou l'hospitalització quan procedeixi, està constituïda pels serveis de cirurgia general, neuropsiquiatria, tuberculosi pulmonar i òssia, i tocologia:

Cirurgia general:

  • Estan incloses totes les especialitats  a excepció de les purament estètiques i comprèn els serveis d'allotjament i manutenció, quiròfan, l'assistència mèdica i farmacèutica, així com les pròtesis de substitució (no les ortopèdiques).
  • Les despeses originades durant l'internament des del dia de l'ingrés fins al dia de l'alta, així com les despeses derivades del diagnòstic que motivi la intervenció quirúrgica.

Neuropsiquiatria:

  • Inclou el tractament en règim d'internament o ambulatori de tots els processos neuropsiquiàtrics que per la seva gravetat afectin la continuïtat dels estudis, exclosos els anomenats trastorns del desenvolupament psicològic i del comportament i de les emocions que comencen habitualment a la infància i adolescència.
  • Les sessions de psicoteràpia aplicades per psicòlegs estaran incloses sempre que siguin prescrites per un psiquiatra.

Tocologia:

  • Comprèn les visites al tocòleg prèvies al part, els honoraris mèdics (tocòleg, anestesista, malalt i comare) i les despeses d'internament com si es tractés de cirurgia.
  • No comprèn les despeses d'atenció als nounats.

Tuberculosi: 

  • En els casos de tuberculosi pulmonar, comprèn els serveis d'allotjament i manutenció als centres sanatorials escaients, les cures mèdiques, petita i gran cirurgia toràcica i l'assistència farmacèutica necessària.
  • En els casos de tuberculosi òssia, comprèn els serveis d'allotjament i manutenció als centres adequats, el tractament mèdic  quirúrgic i l'assistència farmacèutica.
  • El període d'hospitalització o tractament es fixa en 18 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos fins a un màxim total de 3 anys, sense solució de continuïtat.
 • En determinats casos, es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, cobaltoteràpia, radioteràpia, ronyó artificial i radioteràpia, així com cirurgia maxil·lofacial.

Fisioteràpia:

  • Es reconeixerà quan sigui mèdicament justificada en els tractaments posteriors a una cirurgia o en casos de traumatismes derivats d'accident escolar.
  • El tractament inclou un nombre màxim de 30 sessions, si bé es pot superar amb caràcter extraordinari aquest nombre en els casos en què l'assessor mèdic de l'Assegurança Escolar ho consideri necessari.
  • S'abonarà d'acord amb les tarifes vigents.

Quimioteràpia, radioteràpia i cobaltoteràpia:

  • Cobreix sessions de tractament, medicació, farmàcia hospitalària, material d'un sol ús, proves de laboratori, transfusions de sang, proves radiològiques i diagnòstiques, així com estada a l'hospital.
  • S'abonarà el 30 % de la factura presentada, corresponent als conceptes relacionats en el paràgraf anterior, amb el límit de 1.502,53 euros.

Cirurgia maxil·lofacial:

  • Cobreix l'assistència mèdica i farmacèutica i els serveis d'internament i manutenció.
  • No inclou els tractaments ortodòncics ni odontològics.

Prestacions farmacèutiques

 • Es prestaran mentre duri l'assistència mèdica.
 • En els casos d'internament, l'assistència farmacèutica serà completa sense cap cost per a l'estudiant.
 • En tractament ambulatori, s'abonarà el 70% de l'import de l'esmentada assistència, i l'abonament del 30% restant correspondrà al beneficiari.

  En els casos en què aquestes prestacions hagin estat prescrites per un metge de la Seguretat Social, s'abonarà a l'estudiant només la diferència entre el 40% abonat com a beneficiari de la Seguretat Social i el 30% que li correspon com a protegit de l'Assegurança Escolar.
 • Els medicaments exclosos del finançament de la Seguretat  Social queden, igualment, exclosos del finançament de l'Assegurança Escolar.
Complementary Content
${loading}