Prestacions per accident escolar

L'estudiant víctima d'un accident tindrà dret a les prestacions següents: 

Assistència mèdica i farmacèutica

 • Duració:

  • Des del moment de l'accident fins a la data de l'alta mèdica i la declaració d'incapacitat, si l'accident ha originat una incapacitat permanent absoluta o una gran invalidesa.

  • Des del moment de l'accident fins que es trobi en condicions de tornar als estudis, dins del termini màxim d'un any, si l'accident origina una incapacitat temporal.

 • Elecció de facultatiu i centre sanitari:

  • Si no hi hagués metge i sanatori concertats o col·laboradors, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses originades per l'accident.

  • En els casos d'assistència urgent degudament justificada en els quals l'estudiant hagi acudit a centres privats no concertats, bé perquè l'estudiant no es trobi en condicions de procedir a l'elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al centre concertat, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.

  • Les despeses de desplaçament només s'abonaran en cas d'urgència vital. 

 • Les prestacions farmacèutiques són gratuïtes.

 • L'assistència mèdica inclou, si escau:

  • L'internament sanatorial i la intervenció quirúrgica.
  • El subministrament i renovació dels aparells de pròtesi i ortopèdics que es considerin necessaris per a l'assistència.
  • El tractament de rehabilitació necessari per a la curació.
  • Les proves mèdiques necessàries per al diagnòstic o tractament.

  Indemnitzacions i pensions per incapacitat

  • Si l'accident produeix una incapacitat permanent i absoluta per als estudis ja iniciats, s'abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros  i 601,01 euros, fixada proporcionalment al temps d'estudis ja realitzats i a la disminució de la capacitat ulterior per a una activitat professional.
  • Si l'accident produeix una gran invalidesa per als estudis, i l'estudiant queda incapacitat per als actes més essencials de la vida, s'abona una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals.

  Indemnitzacions per finament

  • Si l'accident produís la mort, s'abonarà als familiars 30,05 euros en concepte de despeses de sepeli.

  • Si l'accident es produís en un lloc diferent al de la residència familiar, aquestes despeses poden oscil·lar entre 30,05 i 120,20 euros.

  • Si l'estudiant finat tingués a càrrec esposa, fills, ascendents directes majors de 65 anys o incapacitats per a tota feina, o germans menors d'edat o incapacitats per a tota feina, es concedirà, a més, a aquests un capital de 300,51 euros.

  Prescripció

   Les accions per reclamar les prestacions derivades de l'accident escolar prescriuen a l'any d'haver-se produit l'esmentat accident.
  Complementary Content
  ${loading}