Règims Especials

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

  • A partir de l'1 de gener de 2004, els treballadors autònoms tindran dret a la prestació en la mateixa extensió, forma, termes i condicions que en Règim General, amb les particularitats següents:
    • Han d'estar acollits a la millora voluntària de l'acció protectora derivada de les contingències d'accidents laborals i malalties professionals i, a més, prèviament o simultàniament, han d'haver optat per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal.
    • Cal que estiguin al corrent en el pagament de les quotes.
    • No s'aplica el recàrrec de les prestacions econòmiques per manca de mesures de prevenció de riscos laborals.
  • Més informació relativa a aquest règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

  • La prestació es reconeix amb la mateixa extensió, forma i en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social.

Règim Especial de Treballadors del Mar

La prestació es reconeix amb la mateixa extensió, forma i termes que en el Règim General de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim:

Complementary Content
${loading}