Règim General

Concepte

Qualsevol lesió, mutilació o deformitat:

  • Causada per accident laboral o malaltia professional.
  • De caràcter definitiu.
  • Que no constitueixi incapacitat permanent.
  • Que alteri o disminueixi la integritat física del treballador.
  • Que estigui catalogada en el barem establert a aquest efecte.

Beneficiaris

Els treballadors integrats en el Règim General, amb l'alta o en una situació assimilada a la de l'alta, que hagin patit la lesió, mutilació o deformació a causa d'un accident laboral o malaltia professional i hagin obtingut l'alta mèdica per curació.

Contingut i quantia

  • La prestació consisteix en una indemnització a un tant alçat, que es concedeix per un sol cop, la quantia de la qual està fixada per barem i per a les lesions, mutilacions i deformitats que es recullen en aquest barem.
  • La quantia de la prestació s'augmentarà, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió, mutilació o deformitat es produeixi per màquines, artefactes o a instal·lacions, centres o llocs de feina que no disposin dels dispositius de precaució reglamentaris, que els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin tingut en compte les mesures de seguretat i higiene al lloc de feina, o les condicions elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada feina, tenint en compte les seves característiques i l'edat, el sexe i les altres condicions del treballador.
  • Aquest recàrrec recau directament en l'empresari infractor.

Compatibilitats / incompatibilitats

  • És compatible amb el fet de treballar a la mateixa empresa.
  • És incompatible amb les prestacions econòmiques establertes per a la incapacitat permanent, excepte quan les lesions, mutilacions o deformitats siguin totalment independents de les tingudes en compte per declarar la incapacitat permanent i el grau corresponent.

Abonament

Les quantitats que corresponguin per aplicació del barem són satisfetes per l'Entitat gestora, l'Institut Nacional de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina, o per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que estigui obligada a fer el pagament de les prestacions per incapacitat permanent derivada d'un accident de treball o una malaltia professional.

L'empresari infractor serà responsable del pagament del recàrrec per falta de mesures de seguretat i higiene.

Revisió

Les lesions, mutilacions i deformitats són revisables per agreujament de les seqüeles que van motivar la indemnització per les lesions permanents no invalidants, sense impedir que el treballador pugui sol·licitar el reconeixement del dret a les prestacions per incapacitat permanent derivada de la contingència corresponent.

Complementary Content
${loading}