Règims Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos al REA , així com els empresaris als quals presten els seus serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors,  i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (disposició final 5a) del Text Refós de la LGSS).

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinin reglamentàriament (article 251 del Text Refós de la LGSS). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tenir dret a la prestació d'incapacitat permanent en  els Règims Especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot tenir dret a pensió d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivades de contingències comunes des de la situació de no-alta.

 • Reunir el període mínim de cotització exigit, si s'escau.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes els treballadors, encara que la prestació sigui reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estigui incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtingui aquesta prestació.
  • Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, es suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan hagi saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a aquest fet causant, l'ingrés de les quals encara no consti com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense necessitat que l'interessat ho hagi d'acreditar documentalment, sempre que el treballador acrediti el període mínim de cotització exigible, sense computar a aquest efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En aquests supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior sota la presumpció de situació d'estar al corrent per verificar l'ingrés puntual i efectiu d'aquestes cotitzacions. En cas contrari, es procedirà immediatament a la suspensió del pagament de la pensió, i s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seva total extinció, i el pagament de la pensió es rehabilitarà a partir d'aquest moment.

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

 • Valoració conjunta de l'estat del treballador per a la declaració inicial de la incapacitat permanent o la seva revisió:

  La qualificació de la incapacitat, tant inicial com per revisions posteriors, es durà a terme valorant l'estat del beneficiari resultant del conjunt de reduccions anatòmiques o funcionals determinades per les diferents contingències que puguin concórrer.
 • Base reguladora:

Quan la incapacitat permanent derivi de contingències comunes, la base reguladora serà la que correspongui en cada cas, si bé les bases de cotització a tenir en compte seran les bases normalitzades.

 • S'apliquen les bonificacions d'edat en cas d'incapacitat permanent total, tant a efectes de la substitució excepcional de la pensió vitalícia per una indemnització a un tant alçat com del possible increment del 20% corresponent a la incapacitat permanent total qualificada.

  Aquestes bonificacions resulten d'aplicar al període de temps efectivament treballat en cada una de les categories professionals de la mineria del carbó, el coeficient que correspongui, de conformitat amb una escala compresa des del 0,50 al 0,05, segons la perillositat i toxicitat de l'activitat desenvolupada.
 • Quantia de la pensió dels incapacitats absoluts i grans invàlids en complir l'edat de jubilació:

  Beneficiaris:

  Els pensionistes d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa d'aquest Règim especial, que compleixin els requisits següents:
 • Tenir 65 anys d'edat real o de la teòrica que resulti d'aplicar les bonificacions d'edat a les quals es fa referència en el punt anterior.
 • No ser titular de cap altra pensió de la Seguretat Social o haver-hi renunciat.
 • Que la pensió d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa no hagués substituït, en virtut d'opció, la de jubilació que l'interessat percebés d'aquest Règim Especial.

Quantia:

La nova quantia serà equivalent a la que correspondria, el dia 1 del mes següent a aquell en què l'interessat exerceixi el seu dret, a una pensió de jubilació determinada d'acord amb unes determinades regles, sempre que l'esmentada quantia sigui superior a la que tenia anteriorment.

Més informació relativa a aquest Règim: 
Complementary Content
${loading}